Regulamin Zarządu

Regulamin

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie

§ 1

Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze /tj. Dz.U. z 2003r. nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /tj. Dz.U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami/, Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.


§ 2

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Spółdzielni − należy przez to rozumieć  Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka”  z siedzibą 31-834 Kraków os. Jagiellońskie 19,

Zarządzie −  należy rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”,

Walnym Zgromadzeniu − należy rozumieć Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”,

Radzie Nadzorczej − należy rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”.

§ 3

1. Zarząd składa się z trzech osób, Prezesa i dwóch Członków Zarządu. Prezesa i członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że Prezesa Rada Nadzorcza wybiera w drodze konkursu.

2. Odwołanie członka Zarządu – zgodnie z § 40 ust. 3 Statutu Spółdzielni  wymaga większości 2/3 głosów.

3. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą zawiadomienia o tym zainteresowanego.

4. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

5. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Członka zawieszonego powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej o jego zawieszeniu z podaniem przyczyn zawieszenia.

§ 4

Z członkami Zarządu, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

§ 5

1. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie Prawo Spółdzielcze lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności :

1.1. podejmowanie uchwał w sprawach  przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

1.2. zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

1.3. zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności,

1.4. zawieranie i przedłużanie umów najmu na lokale mieszkalne, po akceptacji Rady Nadzorczej oraz zawieranie  umów najmu na lokale użytkowe i garaże,

1.5. zawieranie umów dzierżawy gruntów,

1.6. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,

1.7. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno - kulturalnej,

1.8. prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych przez Radę Nadzorczą planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

1.9. zabezpieczenie majątku Spółdzielni (w tym: zawieranie ubezpieczeń majątkowych).,

1.10. sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

1.11. udzielanie za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej pełnomocnictw stałych lub okresowych,

1.12. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i ustalanie proponowanego porządku obrad,

1.13. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań, zgodnie z postanowieniami Statutu,

1.14. współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi, samorządowymi i innymi na rzecz mieszkańców  Spółdzielni,

1.15. uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki lokalami o innym przeznaczeniu, ustalanie stawek za lokale o innym przeznaczeniu (garaże) oraz ustalanie wysokości opłat (odszkodowań) za lokale zajmowane bez tytułu prawnego w wysokości pokrywającej koszty Spółdzielni i ewentualną stratę z tytułu niemożności dysponowania lokalem przez Spółdzielnię,

1.16. wystąpienie z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy kupna – sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem (będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni) – do właściciela tej nieruchomości i przystąpienie do zawarcia aktu notarialnego, gdy 50% + 1 głos osób uprawnionych z danego budynku złoży w Spółdzielni pisemne oświadczenie – zobowiązanie do pokrycia kosztów wykupu udziału we własności tej nieruchomości gruntowej.

1.17. dysponowanie rachunkiem bankowym zawsze z udziałem Głównego Księgowego lub pełnomocnika w razie nieobecności Głównego Księgowego.

2. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz wypełnia rolę pracodawcy w stosunku do pracowników etatowych Spółdzielni zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu,

4. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych.

§ 6

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

2. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

3. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub którzy zawarli ze Spółdzielnią umowy o świadczenie usług lub dostawy. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu lub zawieszenia w pełnieniu funkcji członka Zarządu oraz powoduje inne skutki przewidziane w odrębnych przepisach.

§ 7

1. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

2. Członek Zarządu nie zgłaszając wniosku o upadłość Spółdzielni pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość Spółdzielni podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3. Jeżeli Członek  Zarządu wbrew przepisom ustawy Prawo Spółdzielcze :

1) nie poddaje Spółdzielni lustracji,

2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków lub nie przedkłada stosownych dokumentów,

3) nie udostępnia członkom Spółdzielni protokołu lustracji,

4) nie zwołuje Walnego Zgromadzenia,

5) nie przygotowuje w terminie dokumentów dotyczących dokonania podziału Spółdzielni, o którym mowa w art. 108 b Prawa Spółdzielczego,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

4. Członek Zarządu ogłaszając dane nieprawdziwe albo przedstawiając je organom Spółdzielni, władzom państwowym, członkom Spółdzielni lub lustratorowi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  Jeżeli działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

§ 8

1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez:

a/ Prezesa, a w razie jego nieobecności – przez zastępującego Prezesa Członka Zarządu, co najmniej dwa razy w miesiącu – z ich własnej inicjatywy,

b/ na wniosek jednego z członków Zarządu.

3. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu oraz ustala termin i porządek obrad posiedzeń, a w razie jego nieobecności funkcję tę sprawuje zastępujący Prezesa Członek Zarządu.

4. Szczegółowy zakres czynności poszczególnych członków Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.

5. Każdy z członków Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia Zarządu może wnieść do porządku obrad sprawę, która wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Ważność podjętych uchwał uzależniona jest od obecności większości składu członków Zarządu, w tym: Prezesa Zarządu lub zastępującego Prezesa Członka Zarządu oraz zawiadomienia wszystkich członków Zarządu o posiedzeniu.

7. W sprawach pilnych, podjęcie decyzji może nastąpić obiegiem, w drodze podpisania projektu decyzji kolejno przez poszczególnych członków Zarządu.

8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:
a/ członkowie Rady Nadzorczej,
b/ pracownicy  komórek organizacyjnych Spółdzielni,
c/ inne, zaproszone osoby.

9. W okresie między posiedzeniami, Zarząd wykonuje swoje funkcje poprzez członków Zarządu, którzy kierują i nadzorują działalność przypisanych im komórek organizacyjnych, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym oraz  strukturą organizacyjną Spółdzielni zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej.

10. Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za realizację podejmowanych uchwał przez komórki, których działalność nadzorują i w związku z tym są uprawnieni do wydawania poleceń, w celu realizacji powierzonych im zadań. Na posiedzeniach Zarządu przedkładają wnioski z realizacji powierzonych im zadań.

§ 9

1.  Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

2. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść i kolejny numer podjętych uchwał oraz treść ewentualnych zdań odrębnych.

3. Plany, analizy, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał powinny być załączone do protokołu.

4. Protokoły podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

5. Protokół powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Zarządu.

6. Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał.

7. Dokumentację zawartą w ust. 2, 3 i 6 niniejszego paragrafu sporządza i nadzoruje komórka organizacyjna Spółdzielni zgodnie z podziałem czynności wynikających z aktualnego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 10

1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

§ 11

Zarząd może za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 12

Zarząd jest zobowiązany:

1/ uczestniczyć na zaproszenie Rady Nadzorczej w jej posiedzeniach, przedstawiać żądane przez nią materiały jak również informować na bieżąco o ważnych sprawach zaistniałych w działalności Spółdzielni,

2/ dokonywać okresowej, kwartalnej analizy wyników działalności i przedstawiać Radzie Nadzorczej sprawozdania z odpowiednimi wnioskami z pominięciem I kwartału,

3/ złożyć roczne sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 13

Spółdzielnią jako zakładem pracy kieruje Zarząd Spółdzielni, czynności z zakresu prawa pracy mogą być dokonywane przez ten organ na  zasadzie tzw. reprezentacji łącznej.

§ 14

1. Prezes Zarządu w ramach niniejszego Regulaminu oraz w ramach uchwał Zarządu Spółdzielni:

1.1. Koordynuje i nadzoruje pracę Zarządu

1.2.Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski pracowników Spółdzielni oraz członków i mieszkańców zasobów Spółdzielni.

1.3. Organizuje pracę Spółdzielni oraz dba o osiągnięcie przez Spółdzielnię jak najlepszych wyników.

1.4. Odpowiada za prawidłowość i terminowość opracowywanych w Spółdzielni sprawozdań.

§ 15

1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd lub ustępującego Członka Zarządu spraw nowowybranemu Zarządowi lub Członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, który winien zawierać wykaz dokumentów oraz spraw przekazanych  do dalszego załatwienia.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy winien być  sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Przekazującego i Przejmującego.

§ 16

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą S.M. „JUTRZENKA:” w dniu 29.04.2014 r. Uchwałą Nr 156/IV/2014 i obowiązuje od dnia 29.04.2014 r.

2. W związku z powyższym traci moc Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/10/2008 z dnia 21.10.2008 r.