Regulamin wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek

 

REGULAMIN

 

wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka” – na cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych oraz zasady ustalania opłat za jego użytkowanie i opłat za energię elektryczną w tym pomieszczeniu§ 1

Dodatkowe pomieszczenie typu schowek jest to wydzielona część: korytarza, piwnicy lub częściowa zabudowa pomieszczeń zsypowych, pomieszczeń przyłącza wody, gazu itp. stanowiące odrębne pomieszczenie.

§ 2

1. Wynajęcie pomieszczenia dodatkowego następuje na podstawie Umowy Najmu, po przeprowadzeniu przetargu pisemnego ofertowego, poprzedzonego ogłoszeniem wywieszonym na klatkach schodowych, w siedzibie Spółdzielni oraz zamieszczonym na stronie internetowej Sp-ni.

2. W przetargu na pomieszczenie dodatkowe mogą brać udział Dysponenci lokali aktualnie przebywający i zameldowani w danej klatce schodowej w budynku, w którym zlokalizowany jest schowek.

3. W przypadku braku oferentów z danej klatki w pierwszym ogłoszonym przetargu na pomieszczenie dodatkowe typu schowek, kolejny przetarg rozszerza się na wszystkie klatki schodowe z danej nieruchomości.

§ 3

1. Wydanie w posiadanie pomieszczenia dodatkowego typu schowek następuje po podpisaniu przez Zarząd Spółdzielni Umowy Najmu oraz protokołu zdawczo−odbiorczego.

2. W przypadku zwolnienia pomieszczenia dodatkowego typu schowek przez dotychczasowego najemcę, Zarząd Spółdzielni może zawrzeć Umowę Najmu z Dysponentem lokalu użytkującym już jedno takie pomieszczenie, po spełnieniu poniższych warunków :

a) Dysponent lokalu zameldowany na pobyt stały i faktycznie korzysta
z lokalu mieszkalnego oraz złoży pisemną ofertę zawarcia Umowy Najmu na drugi schowek,

b) Administracja Osiedla wywiesi na drzwiach wejściowych do klatki schodowej, w której usytuowany jest wolny schowek, ogłoszenie
o możliwości wynajmu dodatkowego pomieszczenia w drodze przetargu ofertowego

c) pomimo ogłoszenia zgodnie z § 2 pkt. 1 nie wpłynie inna oferta od Dysponenta lokalu nie zajmującego żadnego pomieszczenia typu schowek.

3. W przypadku śmierci Najemcy, małżonkowi przysługuje prawo pierwszeństwa w zawarciu Umowy Najmu, bez konieczności przeprowadzania procedury opisanej w ust. 2.

4. W przypadku zbycia prawa odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze Umowy Darowizny na rzecz małżonka lub dzieci, Umowa Najmu na pomieszczenie dodatkowe typu schowek może być kontynuowana z dotychczasowym najemcą, pod warunkiem dalszego zamieszkiwania najemcy w zbytym przez niego lokalu.

§ 4

W przypadku wpływu większej ilości pisemnych ofert dotyczących tego samego pomieszczenia, o wyborze oferty decydują :

a. zaoferowana stawka opłat za 1 m2 powierzchni pomieszczenia;

b. w przypadku identycznych warunków z pkt. a decyduje mniejsza powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego;

c. w przypadku identycznych warunków z pkt. a, b decyduje większa ilość zameldowanych i korzystających z lokalu mieszkalnego osób.

§ 5

1. Pomieszczenie dodatkowe typu schowek należy traktować jako pomieszczenie na cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, m.in. do przechowywania przetworów, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego itp.

2. W pomieszczeniu dodatkowym typu schowek nie wolno przechowywać:

− materiałów łatwopalnych (benzyna, oleje, butle z gazem itp.),

− materiałów mogących spowodować zniszczenie substancji budynku

(odczynniki chemiczne),

− materiałów będących zalążkiem różnego rodzaju insektów.

§ 6

1. Obowiązkiem Najemcy pomieszczenia dodatkowego jest udostępnianie go każdorazowo pracownikowi Spółdzielni w celu przeprowadzenia kontroli lub w przypadku awarii.

2. Zabrania się montażu w pomieszczeniach typu schowek gniazd elektrycznych.

3. Zabrania się wykorzystywania dodatkowego pomieszczenia do celów mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych.

§ 7

1. Zabezpieczenie i odnowienie pomieszczenia dodatkowego należy do obowiązków Najemcy. W razie opuszczenia schowka należy przywrócić pomieszczenie do stanu pierwotnego.

2. Zabrania się samowolnego przekazania przydzielonego pomieszczenia typu schowek innym lokatorom – bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni. Najemca pomieszczenia nie może podnajmować go osobom trzecim, jak również przyjmować je do współużytkowania.

3. Obowiązkiem Najemcy pomieszczenia dodatkowego opuszczającego lokal mieszkalny jest przekazanie tego pomieszczenia dodatkowego do dyspozycji Spółdzielni.

§ 8

Z tytułu najmu Najemca obowiązany jest płacić miesięczny czynsz najmu za pomieszczenie dodatkowe + opłatę za energię elektryczną (dotyczy wyłącznie oświetlenia pomieszczenia) + podatek VAT. Opłata za wynajem pomieszczenia dodatkowego będzie doliczana do comiesięcznej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego w terminie określonym w § 124 ust.1 Statutu.

Zmiana opłat czynszowych za użytkowanie pomieszczenia dodatkowego typu schowek może nastąpić na podstawie decyzji Zarządu Spółdzielni.

§ 9

Najemca pomieszczenia dodatkowego obowiązany jest do :

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

- przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego

- terminowego dokonywania opłat za jego użytkowanie

- zachowania czystości pomieszczenia (w przypadku, gdy pomieszczenie posiada okno, Najemca zobowiązany jest do jego umycia co najmniej 1 raz na kwartał).

§ 10

Umowa Najmu dodatkowego pomieszczenia może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1. nie uiszczania lub nieterminowego dokonywania opłat za użytkowanie pomieszczenia dodatkowego oraz posiadania zadłużenia z tytułu opłat za zajmowany lokal mieszkalny,

2. niewłaściwego wykorzystywania (z naruszeniem przepisów Regulaminu) przyznanego pomieszczenia.

§ 11

Wygaśnięcie Umowy Najmu następuje w przypadku :

- śmierci Dysponenta lokalu,

- zmiany właściciela lokalu mieszkalnego,

- za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 12

Po zakończeniu Umowy Najmu Najemca zobowiązany jest opróżnić pomieszczenie i zwrócić Wynajmującemu z ostatnim dniem wypowiedzenia lub w terminie 3-ch dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub dewastacji, szkody zostaną usunięte kosztem i staraniem Najemcy.

§ 13

1. „Regulamin wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek w zasobach zarządzanych przez SM „Jutrzenka” – na cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych oraz zasady ustalania opłat za jego użytkowanie i opłat za energię elektryczną w tym pomieszczeniu” został uchwalony w dniu 24 kwietnia 2013r. Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Jutrzenka” Nr 112/IV/2013.

 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.05.2013 r.

 

 


 

ANEKS  NR 1

 

Do  Regulaminu wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię  Mieszkaniową  „JUTRZENKA” na cele związane z zaspokojeniem  potrzeb mieszkaniowych oraz zasady ustalania opłat za jego użytkowanie i opłat za energię elektryczną w tym pomieszczeniu

Wprowadza się do dotychczas obowiązującego „Regulaminu wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „JUTRZENKA”  w  Krakowie  –  następujące zmiany:

§ 1

1. Wprowadza się do § 2  dodatkowo ust. 3 o brzmieniu :

3. W przypadku braku oferentów z danej klatki  w  pierwszym ogłoszonym przetargu na pomieszczenie dodatkowe typu schowek, kolejny przetarg rozszerza się na wszystkie klatki schodowe z danej nieruchomości.

2.   Pozostałe postanowienia REGULAMINU   pozostają bez zmian.

§ 2

1. ANEKS NR 1 do „Regulaminu wynajmu pomieszczenia dodatkowego  typu schowek w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka” w Krakowie  został zatwierdzony w dniu 17 września 2013 r. Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Jutrzenka”  Nr 128/IX/2013.

2. Postanowienia niniejszego ANEKSU wchodzą w życie z dniem 17.09.2013 r.

 


 

ANEKS NR 2

 

Do  Regulaminu wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię  Mieszkaniową  „JUTRZENKA” na cele związane z zaspokojeniem  potrzeb mieszkaniowych oraz zasady ustalania opłat za jego użytkowanie i opłat za energię elektryczną w tym pomieszczeniu

Wprowadza się do dotychczas obowiązującego „Regulaminu wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „JUTRZENKA”  w  Krakowie  –  następujące zmiany:

 

§1

1. Wprowadza się do § 3 dodatkowo ust. 4 o brzmieniu:

4. W przypadku zbycia prawa odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze Umowy Darowizny na rzecz małżonka lub dzieci, Umowa Najmu na pomieszczenie dodatkowe typu schowek może być kontynuowana z dotychczasowym najemcą, pod warunkiem dalszego zamieszkiwania najemcy w zbytym przez niego lokalu.

 

2. Pozostałe postanowienia REGULAMINU pozostają bez zmian.

§ 2

1. ANEKS NR 2 do "Regulaminu wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Jutrzenka" w Krakowie został zatwierdzony w dniu 26.08.2014 r. Uchwałą Rady Nadzorczej SM "Jutrzenka" Nr 2/2014.

2. Postanowienia niniejszego ANEKSU wchodzą w życie z dniem 26 sierpnia 2014 r.

 


ANEKS  NR 3

 

Do Regulaminu wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię  Mieszkaniową   „JUTRZENKA” na cele związane z zaspokojeniem  potrzeb mieszkaniowych oraz zasady ustalania opłat za jego użytkowanie i opłat za energię elektryczną w tym pomieszczeniu

Wprowadza się do dotychczas obowiązującego „Regulaminu wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „JUTRZENKA” w Krakowie – następujące zmiany:

 

§ 1

 

1. Wprowadza się do § 2  dodatkowo ust. 4  o brzmieniu:

4.  W uzasadnionych przypadkach, o ewentualnym odstąpieniu od pisemnego przetargu ofertowego na wynajem pomieszczenia dodatkowego typu schowek  decyzję podejmuje Rada Nadzorcza.

2. Pozostałe postanowienia REGULAMINU   pozostają bez zmian.

 

§ 2

 

1. ANEKS NR 3 do  „Regulaminu wynajmu pomieszczenia dodatkowego typu schowek  w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka”  w Krakowie został zatwierdzony w dniu 24 marca 2015 r.  Uchwałą  Rady  Nadzorczej   SM „Jutrzenka”  Nr 10.

2. Postanowienia niniejszego ANEKSU wchodzą w życie z dniem 01.04.2015 r.