Regulamin Porządku Domowego

REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” W KRAKOWIE

Niniejszy Regulamin został uchwalony na podstawie ust.18 §5 ptk.1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) i § 34  ust.15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” w Krakowie.

 

PRZEPISY OGÓLNE:

§ 1

1.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1-  Spółdzielni - należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową  „Jutrzenka” z siedzibą
31-834 Kraków, os. Jagiellońskie 19,

2-  Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie,

3- Zarządzie Spółdzielni - należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie,

4- członkach Spółdzielni - należy przez to rozumieć osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej  „Jutrzenka” w Krakowie, które zostały przyjęte w poczet członków Spółdzielni.

5- innych mieszkańcach a należy przez to rozumieć osoby, zamieszkujące w  budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka” w Krakowie:

a) nie  będących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub  prawo odrębnej własności,

b) zajmujących lokale na podstawie innych tytułów prawnych: najemcom, podnajemcom, osobom zajmującym lokale na podstawie umowy użyczenia,

c) osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego

6- użytkownicy lokali, czyli należy przez to rozumieć – członkowie Spółdzielni  i inni mieszkańcy.

2. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu obowiązani są członkowie Spółdzielni oraz inni mieszkańcy, członkowie ich rodzin z nimi zamieszkali, wszelkie inne osoby przebywające na terenie nieruchomości.

3. Osoby wymienione w ust. 2 winny szanować majątek i mienie Spółdzielni, mienie wspólne, a w razie jego zniszczenia lub uszkodzenia wyrównać szkodę

4. Użyte w dalszej części regulaminu określenia „użytkownik lokalu” czy mieszkańcy  odpowiadają definicji ujętej w ust. 1 i 2.

§ 2

1. Wszyscy członkowie Spółdzielni i inni mieszkańcy, oprócz dbałości o posesję zobowiązani są do wzajemnej  pomocy i niezakłócania spokoju członkom i innym mieszkańcom.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę  mienia  Spółdzielni, mienia wspólnego, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków, ich otoczenia oraz określenie warunków zgodnego współżycia mieszkańców w budynkach wielorodzinnych.

3. Członkowie Spółdzielni i inni mieszkańcy  są odpowiedzialni w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu za siebie oraz za wszystkie osoby z nim zamieszkałe (członków rodziny, domowników, podnajemców, osoby zaproszone  itp.).

4. Osoby określone w §1 ust.1 Regulaminu są zobowiązane powiadomić Zarząd Spółdzielni o wszelkich istotnych zmianach dotyczących ich lokalu, a w szczególności o zmianach  w zakresie prawa własności, zmianach umów najmu lub dzierżawy oraz o zmianach liczby osób zamieszkałych lub uprawnionych do korzystania z lokalu.

5. Wyżej wymienione osoby są również zobowiązane do  wskazania adresu dla doręczenia korespondencji w przypadku nie zamieszkiwania w lokalu pod rygorem uznania przez Spółdzielnię, że korespondencja zwrócona  została skutecznie doręczona oraz telefonu kontaktowego - w przypadku konieczności pilnego kontaktu.

 

OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI – ADMINISTRATORA ZASOBÓW:

§ 3

Spółdzielnia w ramach opłat wnoszonych przez członków z tyt. korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych zobowiązana jest do :

1. dokonywania remontów i konserwacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w zakresie określonym w Regulaminie określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw lokali,

2. egzekwowania od własnych i obcych wykonawców prawidłowego wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych usterek,

3. utrzymywania w należytym stanie techniczno–sanitarnym terenów i budynków (z wyjątkiem mieszkań) oraz pomieszczeń wspólnych i urządzeń wspólnego użytku, takich jak: korytarze, klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, suszarnie, wózkownie, piaskownice, place zabaw, parkingi, tereny zielone itp., zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej, poprzez bieżące kontrolowanie nieruchomości oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji eksploatacyjnej  zasobów,

4. wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia śmieci oraz urządzenia do trzepania dywanów,

5. zapewnienia w odpowiednich odstępach czasu, co najmniej 2 razy w tygodniu, wywozu nieczystości z zachowaniem wymagań sanitarno-porządkowych,

6.

7. wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów sanitarnych lub nakazu państwowych organów sanitarnych,

8. zapewnienia odpowiedniego oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń służących do wspólnego użytku oraz lampy z numerem budynku,

9. wywieszania na tablicach umieszczonych na klatkach schodowych następujących informacji :

a/ nazwisko lub nazwa firmy sprzątającej, przedsiębiorcy,

b/ telefony alarmowe,

c/ innych bieżących informacji i komunikatów

10. nadzorowania pracy firm sprzątających, przedsiębiorstw  przez administrację

11. wykonywania obowiązków określonych w innych Regulaminach Spółdzielni i Statucie.

§ 4

1. W interesie wszystkich członków i innych mieszkańców, Spółdzielnia ma obowiązek podjąć działania dyscyplinujące w stosunku do członków Spółdzielni i innych mieszkańców - nie przestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Działania te – w zależności od stopnia szkodliwości lub uciążliwości czynu lub zachowania – mogą polegać na :

a/ stosowaniu upomnień i wezwań do przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b/ kierowaniu spraw na Policję i do Straży Miejskiej,

c/ wypowiedzeniu umowy najmu,

d/ kierowaniu spraw na drogę sądową o orzeczenie eksmisji z zajmowanego lokalu,

e/ kierowania pozwów o wyrażenie zgody na sprzedaż mieszkania w drodze licytacji  w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.

f/ wykluczenie członka Spółdzielni – jeżeli jego zachowanie w sposób rażący lub uporczywy zakłóca porządek domowy przewidziany w regulaminie i czyni uciążliwym korzystanie z lokali przez innych mieszkańców budynku.

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW I INNYCH MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI

§ 5

1. Lokal mieszkalny może być używany przez użytkowników lokali wyłącznie na cele mieszkalne z uwzględnieniem ust. 2.

2. Działalność gospodarcza w lokalu mieszkalnym, względnie w innym pomieszczeniu budynku może być prowadzona jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni.

3. Warunkiem udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2 jest zobowiązanie się  do prowadzenia działalności w sposób :

- zapewniający spokój mieszkańcom budynku,

- nie stwarzający uciążliwości dla innych użytkowników budynku,

- nie powodujący zanieczyszczeń pomieszczeń wspólnego użytku takich jak:  klatek schodowych oraz dźwigów,

- nie zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców,

- zaprzestania tej działalności na wezwanie Spółdzielni  w przypadku  stwierdzenia  nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 6

1. Członkowie Spółdzielni i inni mieszkańcy obowiązani są dbać o należytą konserwację zajmowanego lokalu i innych przydzielonych im pomieszczeń oraz dokonywać napraw wewnątrz lokalu w zakresie ustalonym w Regulaminie określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw lokali oraz     zasady rozliczeń Spółdzielni z ww. osobami zwalniającymi lokale w SM  „Jutrzenka” w Krakowie. Spółdzielnia jest uprawniona do zastępczego wykonania  prac obciążających członka Spółdzielni albo osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni, na koszt ww. osób.

2. Członkowie Spółdzielni i inni mieszkańcy są zobowiązani dbać o należyty stan sanitarno-higieniczny zajmowanych lokali i innych przysługujących im pomieszczeń oraz dokonywać w nich niezbędnych zabiegów sanitarno-higienicznych. W razie nie dokonania prac obciążających członka Spółdzielni albo osobę  nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu do niezwłocznego usunięcia zaniedbań ma prawo przeprowadzić te prace, a kosztami obciążyć ww. osoby.

3. Przez okres zimy członkowie Spółdzielni i inni mieszkańcy powinni zadbać o ograniczenie utraty ciepła z budynku poprzez krótkotrwałe wietrzenie mieszkań przy jednoczesnym zamknięciu zaworu głowicy termostatycznej, zamykanie okien i drzwi w mieszkaniach oraz pomieszczeniach wspólnych.

4. O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w zajmowanych lokalach należy niezwłocznie powiadomić dział techniczny Spółdzielni lub pogotowie awaryjne obsługujące zasoby naszej Spółdzielni.

5. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu, należy natychmiast zamknąć zawór przy gazomierzu i niezwłocznie powiadomić dział techniczny Spółdzielni lub pogotowie awaryjne – czynne całą dobę w dni wolne od pracy, a w dni robocze od godz. 15.00- 7.00.

6. W przypadkach koniecznych członek Spółdzielni i inny mieszkaniec obowiązany jest na żądanie Spółdzielni udostępnić mieszkanie lub inne użytkowane pomieszczenie w celu dokonania czynności związanych z instalacją, naprawą, konserwacją, remontem urządzeń części wspólnej nieruchomości.

§ 7

Wszelkie przeróbki, zmiany konstrukcyjne, a szczególnie w instalacjach oraz montaż dodatkowego lub zamiennego wyposażenia w zajmowanych lokalach lub w przydzielonych pomieszczeniach mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni i na warunkach w niej określonych.

§ 8

Użytkownik lokalu oraz osoby reprezentujące jego prawa (członkowie rodziny, podnajemcy, domownicy itp.) są obowiązani poza zajmowanymi lokalami dbać o należyty stan sanitarno-higieniczny oraz techniczno-eksploatacyjny zasobów Spółdzielni, a w szczególności:

1/ utrzymywać czystość na klatkach schodowych, w korytarzach piwnic, zsypach, windach oraz na terenie wokół budynku,

2/ odpady komunalne wrzucać do odpowiednich pojemników, a śmieci nietypowe wynosić w miejsca na ten cel przeznaczone,

3/ trzepać dywany, chodniki, odzież itp. wyłącznie w dni powszednie w miejscach do tego celu wyznaczonych w godz. od 7.00–20.00,

4/ umiejętnie podlewać kwiaty na balkonach i parapetach, tak aby woda nie zalewała  balkonów i okien poniżej oraz nie niszczyła elewacji budynku lub innego mienia Spółdzielni bądź jej mieszkańców,

5/ umiejętnie wieszać odwirowane pranie za oknem i na balkonach tak aby woda nie zalewała balkonów i okien poniżej oraz nie niszczyła elewacji budynku,

6/ bezwzględnie przestrzegać obowiązującej w godz. od 22.00 do 6.00 ciszy nocnej,

7/ nie gromadzić żadnych przedmiotów w pomieszczeniach ogólnodostępnych na klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych i innych przejściach,

8/ informować Administrację osiedla o wszystkich stwierdzonych uszkodzeniach, awariach oraz złym stanie sanitarno-higienicznym zasobów Spółdzielni,

9/ użytkować ogólnodostępne urządzenia techniczne zgodnie z ich przeznaczeniem i przy zachowaniu odpowiednich wymogów bezpieczeństwa,

10/ podczas wykonywania remontów i napraw należy zadbać, by nie utrudniać korzystania z budynku innym mieszkańcom oraz na bierząco usuwać zanieczyszczenia części wspólnej /klatki schodowej/ spowodowane wykonywanym remontem.

11/ po wykonaniu remontu w zajmowanym lokalu wywieźć gruz i odpadki własnym  transportem poza teren Spółdzielni.

 

NIEDOZWOLONE JEST:

§ 9

Niedozwolone jest działanie lub zaniechanie powodujące powstanie zniszczenia substancji budynku i zasobów mieszkaniowych oraz powodujące uciążliwości w zamieszkiwaniu członkom Spółdzielni i innym mieszkańcom, a w szczególności:

1. manipulowanie i naprawy w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego oraz  instalacjach elektrycznych, instalacjach centralnego ogrzewania i innych znajdujących się poza obrębem zajmowanego lokalu,

2. manipulowanie i naprawy przy instalacjach gazowych w lokalu i poza nim,

3. składowanie jakichkolwiek przedmiotów w pomieszczeniach wspólnego użytku i powierzchniach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) oraz altanach śmietnikowych,

4. dewastowanie elementów budynku i jego wyposażenia, malowania graffiti i wulgarnych napisów.

5. dokonywanie wszelkich przeróbek w zajmowanym lokalu bez uzyskania uprzedniej zgody Spółdzielni  i spełnieniu wydanych  warunków,

6. niszczenie drzew, krzewów i zieleńców zarówno przez ludzi jak i zwierzęta,

7. instalowanie dodatkowych punktów świetlnych w piwnicach bez uzyskania uprzedniej zgody Spółdzielni i  spełnieniu wydanych warunków,

8. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w pomieszczeniach ogólnodostępnych m.in. w: klatkach schodowych, piwnicach, dźwigach, pomieszczeniach zsypowych; długotrwałe przebywanie bez opieki  dzieci i młodzieży m.in. na  korytarzach, klatkach schodowych i zakłócania przez nich spokoju i porządku, a  także niszczenie substancji budynku,

9. trzymanie w zajmowanych lokalach i pomieszczeniach przynależnych żywego inwentarza i niebezpiecznych zwierząt,

10. picie alkoholu w pomieszczeniach ogólnodostępnych: klatkach schodowych, piwnicach, suszarniach, wózkowniach, dźwigach,

11. przetrzymywanie we wszystkich pomieszczeniach budynku (bez względu na ich rodzaj i przeznaczenie) butli gazowych, materiałów szkodliwych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, cuchnących itp., pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej,

12. trzepanie dywanów, chodników, odzieży oraz worków od odkurzaczy na balkonach, w klatkach schodowych, komorach zsypowych i w oknach, trzepania dywanów i chodników poza określonymi w § 8 pkt. 3

13. używanie urządzeń technicznych, radiowo-telewizyjnych i innych wywołujących hałas w czasie ciszy nocnej określonej w  § 8 pkt. 6 niniejszego Regulaminu,

14. instalowanie zewnętrznych anten radiowych, telewizyjnych, CB i innych bez pisemnej  zgody Spółdzielni,

15. zakładanie reklam i naklejanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń w zasobach Spółdzielni bez pisemnej zgody Spółdzielni

16. parkowania na terenie nieruchomości spółdzielni samochodów ciężarowych,  dostawczych lub pojazdów specjalnych,

17. mycia pojazdów na terenie nieruchomości Spółdzielni,

18. dokonywanie napraw samochodów i dokonywanie prób silników w bezpośrednim sąsiedztwie bloku,

19. wyrzucanie odpadków, śmieci i niedopałków oraz innych rzeczy z okien i balkonów,

20. umocowanie skrzynek na kwiaty i donic, w sposób nie gwarantujący bezpieczeństwa,

21. wywieszanie za oknem lub na balkonach cieknącego prania,

22. wyrzucanie odpadków oraz innych śmieci poza przeznaczone do tego celu urządzenia i pojemniki

23. używania urządzeń do grillowania na balkonach i logiach,        

24. zatykanie instalacji kanalizacyjnych i zsypowych poprzez wrzucanie do nich rzeczy powodujących ich niedrożność, a w szczególności:

- w kanalizacji: kości, szmat, waty, pierza,

- w zsypach: śmieci o dużych wymiarach – meble, krzesła, poduszki wykładziny,  parasole itp.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 10

1. Pomieszczenia wspólnego użytku to m.in.: wózkownie, suszarnie, korytarze, klatki schodowe, balkoniki na klatkach schodowych itp.

2. Z pomieszczeń wspólnego użytku mają prawo korzystać osoby określone w § 1 i ich rodziny na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Do zasad użytkowania pomieszczeń wspólnego użytku stosuje się odpowiednio  § 8 i 9 niniejszego Regulaminu.

§ 11

1.  Suszarnie przeznaczone są wyłącznie do suszenia bielizny.

2. Do każdej suszarni może być tylko jeden komplet kluczy, który w miarę potrzeb przekazują sobie mieszkańcy danej klatki.

3.  Niedozwolone jest dorobienie dodatkowego kompletu kluczy i korzystanie z suszarni bez uzgodnienia z mieszkańcami danej klatki.

4.  Osoba korzystająca z suszarni powinna pozostawić ją w odpowiednim stanie sanitarno-higienicznym.

5. W razie stwierdzenia przez osobę przejmującą klucze jakichkolwiek uszkodzeń, dewastacji lub bałaganu, należy niezwłocznie powiadomić Administrację Spółdzielni, z podaniem adresu i nazwiska osoby, od której otrzymano klucze.

§ 12

1.  Wózkownie przeznaczone są wyłącznie do przechowywania sprawnych wózków dziecięcych, rowerów i sanek.

2.  Przechowywanie pojazdów z napędem spalinowym oraz dokonywanie ich napraw jest zabronione.

3. Każdy kto ma zamiar korzystać z wózkowni powinien własnym staraniem dorobić sobie jeden komplet kluczy i powiadomić o tym fakcie współkorzystających.

4. Osoby korzystające z wózkowni powinny utrzymywać ją w odpowiednim stanie sanitarno-higienicznym oraz dbać o należyte jej zamykanie w celu ochrony własnego mienia i współmieszkańców.

5. W razie stwierdzenia, że osoba korzystająca z wózkowni powoduje jej uszkodzenia, dopuszcza się dewastacji lub pozostawia bałagan, osoby, które to zauważyły powinny powiadomić Administrację Spółdzielni z podaniem adresu i nazwiska tej osoby.

§ 13

Spółdzielnia nie odpowiada za rzeczy przechowywane w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz za zamknięcie i zabezpieczenie przed kradzieżą tych pomieszczeń.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z DŹWIGÓW OSOBOWYCH:

§ 14

1. Dźwigi osobowe są urządzeniami I kategorii przeznaczonymi do transportu ludzi i wobec tego podlegają ścisłemu dozorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

2. W wypadku jakiejkolwiek awarii dźwigu mogącej stworzyć zagrożenie dla ludzi, dźwig należy wyłączyć z eksploatacji, aż do jego skutecznej naprawy.

3. W przypadku złośliwej powtarzającej się dewastacji dźwigu, Spółdzielnia może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu dźwigu z eksploatacji.

§ 15

Członkowie Spółdzielni i inni mieszkańcy korzystający z dźwigów osobowych zobowiązani są stosować się do następujących wskazówek eksploatacyjnych :

1. drzwi dźwigów zamykających się automatycznie nie należy dopychać, naciskać ani blokować,

2. podczas jazdy w kabinie należy stać spokojnie, nie opierać się o drzwi, nie wolno skakać, bujać kabiną, nie wolno dewastować poszycia kabiny, tablicy sterowniczej, oświetlenia oraz nie wolno jej zanieczyszczać,

3. nie wolno przeciążać dźwigu ponad ciężar określony na tablicy znamionowej dźwigu,

4. dzieci do lat 12 powinny korzystać z windy wyłącznie pod opieką dorosłych,

5. po wejściu do kabiny i automatycznym zamknięciu się drzwi należy delikatnie przycisnąć przycisk żądanej kondygnacji.

6. zabrania się przewożenia w kabinie przedmiotów, które na skutek wagi, kształtu oraz właściwości mogą niszczyć poszycie kabiny  (podłogę),

7. zabrania się palić w kabinie papierosów,

8. w razie przypadkowego lub nieumyślnego zanieczyszczenia kabiny przez mieszkańca, należy niezwłocznie po dojechaniu na odpowiednie piętro oczyścić kabinę we własnym zakresie, zachowując szczególną ostrożność,

9. o wszelkich usterkach i zakłóceniach w pracy dźwigu należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby,  których numery telefonów znajdują się na drzwiach kabiny.

 

ŚMIECI I INNE ODPADKI

§ 16

1. Śmieci i inne odpadki należy wynosić do zbiorników (kontenerów) przeznaczonych do tego celu znajdujących się w altanach śmietnikowych.

2. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów – członek Spółdzielni, inny mieszkaniec -  zobowiązany jest oczyścić zanieczyszczone miejsce.

3. Zabrania się wyrzucać przez okno jakichkolwiek śmieci, niedopałków papierosów lub innych nieczystości płynnych bądź stałych.

4. Zabrania się wykładania na parapety i balkony pożywienia dla ptaków, ze względu na możliwość zabrudzenia ścian budynku oraz chodników i ubrań przechodniów.

5. W miarę możliwości śmieci należy wynosić w szczelnie zamkniętych workach.

§ 17

Mieszkańcy korzystający z instalacji zsypowych są zobowiązani stosować się do następujących wskazówek eksploatacyjnych :

1. do instalacji zsypowej można wrzucać jedynie takie odpadki, które z uwagi na swoje wymiary (długość, szerokość, objętość) nie spowodują zatkania się tej instalacji,

2. odpadki i inne nietypowe śmieci należy wyrzucać bezpośrednio do kontenerów ustawionych w komorze zsypowej na parterze budynku,

3. do instalacji zsypowej nie wolno wrzucać substancji toksycznych i żrących, substancji pylących i kleistych oraz zapalonych lub tlących się przedmiotów,

4. w celu zniwelowania przykrego zapachu oraz zagrożenia sanitarnego wszystkie wrzucane do komory zsypowej odpady powinny być wcześniej spakowane w worki na śmieci.

§ 18

W przypadku powtarzającego się zatykania instalacji zsypowej Spółdzielnia może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu zsypu z eksploatacji lub jego likwidacji.

 

UTRZYMYWANIE PSÓW I KOTÓW

§ 19

1.  Członkowie Spółdzielni i inni mieszkańcy mogą w zajmowanych lokalach mieszkalnych trzymać psy i koty pod warunkiem, że zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu ludzi, nie zakłócają im spokoju, a ich posiadacze przestrzegają przepisy sanitarne i porządkowe, w szczególności:

-  wyprowadzają psa jedynie na smyczy i w kagańcu,

-  sprawują bezpośrednią kontrolę nad zachowaniem się zwierzęcia,

-  utrzymują zwierzę w odpowiednim stanie higienicznym,

-  zgodnie z zakazem  nie wyprowadzają psów na place zabaw, a w szczególności do  piaskownic,

-  usuwają zanieczyszczenia spowodowane  przez zwierzęta w budynku oraz na  terenach utwardzonych, zielonych.

2. Za szkody materialne i osobiste powstałe w zasobach Spółdzielni,  spowodowane przez psy i koty - na skutek nie stosowania się przez ich właścicieli do przepisów sanitarnych i higienicznych  – odpowiadają bezpośrednio ich właściciele lub opiekunowie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, w trosce o ich mienie oraz utrzymanie higieny w lokalach, osoba korzystająca z lokalu /każdy członek Spółdzielni i inny mieszkaniec/ zobowiązana jest po wcześniejszym uzgodnieniu z nią terminu przez Spółdzielnię,  udostępnić  Komisji Spółdzielni  lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu,  ogólnego stanu lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania.

2. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoby wymienione w ust. 1  są obowiązane niezwłocznie udostępnić lokal Komisji Spółdzielni w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Komisja Spółdzielni ma prawo wejść do lokalu  w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej - także przy jej udziale. 
Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby; z czynności tych Komisja Spółdzielni sporządza protokół.

§ 21

Niniejszy Regulamin został uchwalony Uchwałą Nr 8/07/IX/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” w dniu 23.09.2008 r i obowiązuje od dnia uchwalenia.

W związku z tym traci moc Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” nr 143/52/2005 z dnia 26.10.2005 r.

Treść niniejszego Regulaminu zawiera wprowadzone zmiany - Aneksem nr 1/2016 z dnia 19.04.2016 r.  zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 15/IV/2016.