Regulamin najmu i używania lokali użytkowych i garaży

R E G U L A M I N

najmu i używania lokali użytkowych i garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” w Krakowie

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 15.XII.2002 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1116 z późniejszymi zmianami/oraz  § 89 Statutu Spółdzielni.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Za lokale użytkowe uważa się lokale zajmowane faktycznie na cele inne – niż mieszkalne, które mogą być eksploatowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym przez Spółdzielnię na potrzeby ogółu mieszkańców (lokale użyteczności publicznej) lub na potrzeby indywidualne najemców, w żadnym natomiast przypadku nie mogą być używane na potrzeby mieszkalne.

§ 2

1. Przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń przynależnych, z wyjątkiem strychów, antresol, balkonów, pawlaczy, szaf, schodów itp.

2. Wielkość powierzchni użytkowej przyjmuje się zgodnie z dokonanymi pomiarami z natury. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej:

a) nie uwzględnia się wnęk o powierzchni rzutu poziomego poniżej 0,1m2,

b) liczby wynikowe /wielkości/ podaje się w m2 z dokładnością do 0,01m2.

§ 3

Lokalami użytkowymi dysponuje Zarząd Spółdzielni i może oddawać je w najem osobom fizycznym i osobom prawnym, na zasadach określonych w Statucie i niniejszym Regulaminie.

II. NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

§ 4

Wynajęcie lokalu użytkowego na podstawie Umowy Najmu następuje po przeprowadzeniu przetargu pisemnego ofertowego lub przetargu ustnego, poprzedzonego ogłoszeniem w gazecie lokalnej, w siedzibie Spółdzielni, na stronie internetowej Spółdzielni oraz na klatkach schodowych.
Termin przetargu nie może być krótszy niż 7 dni od ukazania się ogłoszenia w prasie. W przetargu brane są pod uwagę oferty, do których wpłacono wadium.

§ 5

1. Prawa i obowiązki najemcy, wysokość opłat z tyt. korzystania z lokalu i pozostałe warunki najmu, szczegółowo określa Umowa, którą zawiera z najemcą Zarząd Spółdzielni. Stawki czynszu najmu są waloryzowane jeden raz w roku do 30 kwietnia o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

2. Najemca zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy Najmu wpłacić kaucję w wysokości 4-ro miesięcznego wymiaru czynszu, będącą zabezpieczeniem znajdujących się w lokalu urządzeń oraz należności Spółdzielni z tytułu Umowy Najmu i jej rozwiązania. Nie dotyczy to Umów już zawartych. Po rozwiązaniu Umowy Najmu i przekazaniu lokalu Spółdzielni, kaucja będzie zaliczona na ewentualne zobowiązania finansowe Najemcy, bądź zwrócona w wartości nominalnej.

3. Umowę Najmu lokalu użytkowego rozwiązuje się:

- w drodze wypowiedzenia dokonanego przez każdą ze stron w terminie określonym Umową,

- upływem okresu na jaki została zawarta,

- niezwłocznie, bez wypowiedzenia jeśli Najemca w sposób istotny narusza postanowienia Umowy lub niniejszego Regulaminu, albo zalega z opłatami za okres co najmniej 2 miesięcy i mimo wezwania do zapłaty w wyznaczonym dodatkowym, miesięcznym terminie nie uregulował zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokalu.

III. PRZEPISY DLA NAJEMCÓW

§ 6

1. Przekazanie lokalu użytkowego przez Spółdzielnię potwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym, przy czym przekazanie lokalu Najemcy następuje po zawarciu Umowy Najmu.

2. Wyposażenie do prowadzenia działalności w lokalu – obciąża Najemcę.

3. Najemca zobowiązany jest użytkować lokal oraz znajdujące się w nim urządzenia i instalacje z należytą starannością, dokonywać niezbędnych konserwacji i remontów bieżących.

§ 7

1. Najemca lokalu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółdzielni i osobom trzecim, które powstały wskutek nie przestrzegania przez niego przepisów związanych z używaniem lokalu lub z innych przyczyn leżących po jego stronie.

2. Przeróbki instalacji i urządzeń oraz adaptacja lokalu użytkowego /wybicie otworów drzwiowych, okna, zmiana podłogi itp./ wymagają pisemnej zgody Spółdzielni.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian bez zgody Spółdzielni, może spowodować natychmiastowe odstąpienie od Umowy Najmu, a Najemca obowiązany jest wówczas przywrócić lokal do stanu pierwotnego.

3. Najemca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na swój koszt, okresowych badań stanu technicznego instalacji elektrycznej w zakresie skuteczności zerowania i rezystancji izolacji przewodów, oraz wyposażenia i oznakowania lokalu w sprzęt ochrony p. pożarowej /t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm./.

4. Bez pisemnej zgody Spółdzielni Najemca lokalu nie może podnajmować go osobom trzecim, lub przyjmować je do współużytkowania, jak również nie może korzystać z lokalu na inne cele niż ustalone w Umowie Najmu. 

§ 8

1. Najemca lokalu użytkowego obowiązany jest do płacenia czynszu za każdy miesiąc, niezależnie od tego, czy korzysta z lokalu czy też nie.

2. Po wygaśnięciu Umowy Najmu – były Najemca obowiązany jest do zapłacenia czynszu za okres niezbędny Spółdzielni na odnowienie lokalu, ustalony w protokole zdawczo-odbiorczym, jeśli z przyczyn leżących po jego stronie, nie przekazał lokalu Spółdzielni w stanie zdatnym do dalszego użytkowania.

§ 9

1. Po wygaśnięciu Umowy Najmu, dotychczasowy Najemca obowiązany jest usunąć wszystkie urządzenia i ruchome wyposażenie wniesione przez niego do lokalu, oraz przywrócić lokal do stanu pierwotnego /malowanie, naprawy/ na koszt własny i w terminie 1-go miesiąca oddać lokal Spółdzielni, na którą to okoliczność obie strony spisują protokół zdawczo-odbiorczy.

2. Dla zabezpieczenia praw i roszczeń Spółdzielni wynikających z § 8 ust. 2 i § 9 ust. 1, Spółdzielni służy prawo zatrzymania urządzeń wniesionych przez Najemcę.

G A R A Ż E

§ 10

1. Do lokali użytkowych i garaży zajmowanych na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa – stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a dla lokali i garaży wyodrębnionych przepisy dotyczące Ustawy o własności lokali i kodeks cywilny.

2. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje własnościowe prawo do garażu, lub miejsca postojowe, Spółdzielnia jest obowiązana ustanowić prawo odrębnej własności, po uregulowaniu ewentualnych spłat przypadających na jego garaż. Koszty związane z ustanowieniem prawa odrębnej własności lokalu użytkowego  i garażu – obciążają właścicieli.

3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego – garażu podlega dziedziczeniu, jest prawem zbywalnym poprzez zawarcie umowy cywilno-prawnej w formie Aktu Notarialnego.

4. Spółdzielcze własnościowe prawo do garażu wygasa tylko w wyniku zrzeczenia się tego prawa skierowanego do Spółdzielni /§ 78 Statutu/ wówczas Spółdzielnia zwraca uprawnionemu rynkową wartość tego prawa. Wartość tego prawa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy, wyłonionego w drodze przetargu.

II. NAJEM GARAŻY

§ 11

Do Umów Najmu garaży stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu, dotyczące najmu lokali użytkowych.

§ 12

Do użytkowania i opłat ponoszonych przez najemcę garażu, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, dotyczące w tym zakresie lokali użytkowych.

§ 13

W sprawach nie objętych regulaminem, stosuje się postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu i innych aktów wewnętrznych Spółdzielni oraz postanowienia zawartych Umów Najmu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 23.09.2008 r. Uchwałą Nr  9/07/IX/2008.

2. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Radę Nadzorczą.

3. Traci moc „Regulamin najmu i używania lokali użytkowych i garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 124/45/2005 z dnia 20 lipca 2005 r.