Regulamin Komisji Remontowo-Budowlanej Rady Nadzorczej

Regulamin

Komisji Remontowo–Budowlanej Rady Nadzorczej SM”JUTRZENKA”


§ 1

Niniejszy Regulamin opracowany został na podstawie § 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie.

§ 2

1. Komisja Remontowo–Budowlana zwana dalej Komisją powoływana jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” na podstawie § 38 Statutu Spółdzielni i § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Jutrzenka”.

2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

3. Powołana jest do dokonywania merytorycznej oceny projektów rocznych planów działalności techniczno-remontowej oraz większych przedsięwzięć remontowo–budowlanych Spółdzielni, a także oceny już wykonanych  zadań budowlano-remontowych. 

§ 3

1. Komisja składa się z co najmniej 3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, na okres trwania kadencji Rady.

2. Rada Nadzorcza może powołać w skład Komisji również innych członków Spółdzielni spoza składu Rady Nadzorczej w liczbie nie przekraczającej ½ składu Komisji.

3. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym Komisji może być wyłącznie Członek Rady Nadzorczej.

4. Komisja wybiera spośród swych Członków Zastępcę Przewodniczącego i Protokolanta. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący a pod jego nieobecność Zastępca.

5. W pracach Komisji mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

 

§ 4

Celem Komisji jest dostarczanie Radzie Nadzorczej informacji niezbędnych dla prawidłowej oceny:

1) zrealizowanych zadań określonych w § 5,

2) projektów rozwiązań proponowanych przez Zarząd Spółdzielni.

§ 5

Do zakresu działania Komisji należy:

1. opiniowanie zakresów rzeczowych i finansowych planów remontów i konserwacji,

2. dokonywanie przeglądów i kontroli realizacji planów remontów i konserwacji,

3. współpraca w swoim zakresie z pionem technicznym Spółdzielni lub na polecenie Rady z innymi działami,

4. uczestniczenie w przeglądach technicznych budynków,

5. opiniowanie planów potrzeb remontowych zasobów Spółdzielni,

6. dokonywanie kontroli działalności służb technicznych Spółdzielni i zleconych zagadnień przez Radę Nadzorczą,

7. udział w Komisji Przetargowej na roboty budowlano–remontowe jako członkowie,

8. powoływanie zespołów kontrolnych w składzie minimum 3-osobowym. 

§ 6

Komisja zrealizowane zadania i projekty rozwiązań przedstawione przez Zarząd Spółdzielni analizuje pod względem:

a) gospodarności

b) celowości

c) rzetelności

d) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

§ 7

1. Komisja Remontowo–Budowlana składa informację o wynikach swojej pracy Radzie Nadzorczej.

2. Wszystkie wnioski, opinie i uwagi Komisja przedstawia do akceptacji na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Komisja Remontowo–Budowlana odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego.

3. O terminach posiedzeń i porządku obrad Członkowie Komisji są  zawiadamiani pisemnie przez Prezesa lub Członka Zarządu na 3 dni przed posiedzeniem. 

§ 9

1. Komisja działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

2. Komisja Remontowo–Budowlana współpracuje z innymi Komisjami Rady Nadzorczej i w razie potrzeby odbywa z nimi wspólne posiedzenia.

3. Członkowie Komisji uczestniczą w odbiorach wykonywanych robót i w komisjach przetargowych.

§ 10

Komisja Remontowo–Budowlana może wystąpić do Rady Nadzorczej o zawieszenie bądź odwołanie ze swego grona Członka Komisji, który nie wywiązuje się z przyjętych obowiązków.

§ 11

1. Wnioski  Komisji zapadają zwykłą większością głosów – przy obecności więcej niż połowy członków.

2. Przy równej liczbie głosów – decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Komisji.

§ 12

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Protokolanta. Protokół podpisuje Protokolant, Przewodniczący posiedzenia Komisji oraz Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu.

2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:

- datę posiedzenia

- listę obecności i listę zaproszonych gości

- porządek posiedzenia

- treść wniosków i opinii oraz wyniki głosowania

3. Obsługę techniczną Komisji w razie potrzeby prowadzi wyznaczony pracownik Spółdzielni 

§ 13

1. Wnioski do Rady Nadzorczej podjete na posiedzeniu Komisji, po podpisaniu przez uczestniczących w posiedzeniu, należy przekazać Radzie Nadzorczej przed jej najbliższym posiedzeniem.

2. Zarząd winien zapoznać się z protokołem i ewentualne uwagi przedstawić Radzie Nadzorczej.

§ 14

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony  Uchwałą Rady Nadzorczej Nr  7/07/IX/2008 w dniu 23.09.2008 r.

2. Równocześnie traci moc ”Regulamin Komisji Remontowo–Budowlanej Rady Nadzorczej SM „Jutrzenka” z dnia 15.11.2004 r.  zatwierdzony Uchwałą Nr 47/26/2004.

 

Tekst jednolity regulaminu z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr 45/V/2012 Rady Nadzorczej S.M. "Jutrzenka" w Krakowie z dnia 17.04.2012 r.

 

Treść niniejszego Regulaminu zawiera wprowadzone zmiany - Aneksem nr 1/2016 z dnia 19.04.2016 r.  zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/IV/2016.