Sprawy techniczne

PLANOWANY REMONT W LOKALU MIESZKALNYM

Informujemy, iż w przypadku planowania remontu w lokalu mieszkalnym, należy wystąpić pisemnie do Spółdzielni o wydanie warunków technicznych.

Druk do pobrania ze strony internetowej w zakładce "Formularze i druki do pobrania" lub w siedzibie Spółdzielni.

MONTAŻ WODOMIERZY

Poniżej zamieszczamy wzór zlecenia dotyczącego legalizacji/wymiany wodomierzy.

 

wodomierze-zlecenie.pdf

 

STOLARKA OKIENNA – NAWIEWNIKI POWIETRZA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” sugeruje by przy wymianie stolarki okiennej wykonywanej we własnym zakresie i na własny koszt uwzględniać montaż w każdym pomieszczeniu, w którym wymieniana jest stolarka automatycznych nawiewników powietrza sterowanych różnicą ciśnień (lub innych
w zależności od potrzeb) montowanych w górnych, poziomych profilach konstrukcyjnych okien.

 

Przepisy prawne dotyczące stosowania nawiewników w Polsce.

Podstawowym aktem prawnym obligującym do stosowania nawiewników powietrza jest Polska Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej ze zmianami Pr PN-B-03430/Az3 z lutego 2000 roku.Norma ta w punkcie 2.1.5. nakłada obowiązek stosowania nawiewników, określa wymagania jakie powinny one spełniać oraz określa ich usytuowanie.

Ponadto w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, również zapisano, że dopuszczalne jest stosowanie szczelnej stolarki po warunkiem wyposażenia jej w nawiewniki powietrza.