Sprawy członkowskie

Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mogą składać wnioski o zawarcie umowy przeniesienia własności przedmiotowego lokalu zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15.XII.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych  /tj. Dz. U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 z póź. zm./ w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.06.2007r. o zmianie ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.873).