Opłaty za mieszkanie

Od 01.01.2015 r. obowiązują następujące składniki opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego :

- stawka za eksploatację dla lokali mieszkalnych

osoby posiadające członkostwo - stawka eksploatacyjna zależy od ponoszonych kosztów w danej nieruchomości z uwzględnieniem pożytków z mienia wspólnego
osoby bez członkostwa - stawka eksploatacyjna zależy od ponoszonych kosztów w danej nieruchomości
osoby bez tytułu prawnego lub posiadające umowę najmu - stawka eksploatacyjna wynosi
10,89 zł/m2


- stawka za eksploatację dla garaży wbudowanych    1,25 zł / m2 + VAT

- stawka za eksploatację dla garaży wolnostojących  1,25 zł / m2 + VAT

- odpis na fundusz remontowy różny w poszczególnych budynkach 


Corocznie ustalane są indywidualne zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania na poszczególnych budynkach.

Od dnia 1 stycznia 2016 cena 1m3 wody wynosi 10,15 według nowej taryfy obowiązującej w MPWiK. Zaliczki na poszczególne budynki lub ich części ustala się indywidualnie na podstawie ceny wody i ryczałtu zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółdzielni.

Również opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i gruntu oraz za wieczyste użytkowanie terenu są ustalane indywidualnie dla każdego budynku.


Opłatę należy wnosić do 25-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Od nieterminowych opłat, na podstawie statutu, naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Od 01 stycznia 2016 wynoszą 7,00% rocznie.

Opłaty można wnosić w kasie Spółdzielni bez dodatkowych kosztów.


Godziny otwarcia kasy :

poniedziałek     800-1430 przerwa 1300-1330
wtorek              800-1630 przerwa 1400-1430
środa                kasa nieczynna
czwartek           800-1430 przerwa 1300-1330
piątek               kasa nieczynna


Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualne konto dysponenta lokalu, podane
w książeczce mieszkaniowej lub na zawiadomieniu o zmianie wysokości opłat.


INFORMACJA

Informujemy, że w przypadku niskich dochodów przypadających na jednego członka rodziny można starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wnioski w tej sprawie przyjmuje Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa
os. Zgody 2, Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych tel. (12) 616 89 85


Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
tj. 1 802,15 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 287,25 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

(Informacja z dn. 01.03.2018 r.)

 

Więcej informacji na stronie www.bip.krakow.pl