Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Działa na podstawie ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze /tj.Dz.U.z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./, Statutu Spółdzielni, niniejszego regulaminu.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- Spółdzielni - należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka”, z siedzibą: 31-834 Kraków, os. Jagiellońskie 19,

- Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie,

- Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie

- Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie

 

§ 3

Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 4

1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

2. Każdy członek Spółdzielni dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

3. Osoby prawne biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka. Osoby małoletnie, osoby ubezwłasnowolnione biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów.

 

§ 5

1. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie spółdzielni.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

3. Członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 6

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyłączeniem wyborów do organu Spółdzielni - Rady Nadzorczej oraz odwołania członków tego organu, do których stosuje się postanowienia § 18 ust. 2 Statutu, wyborów delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, delegata na Kongres Spółdzielczości, a także głosowania w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

2. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób tajny.
Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym, w tym przypadku nie stosuje się § 23 ust.1 Statutu.

3. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne konkretnych spraw objętych porządkiem obrad.

 

§ 7

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej,

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie imiennie absolutorium członkom Zarządu,

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej albo w przedmiocie sposobu pokrycia strat,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej jak również wydzierżawiania nieruchomości gruntowej pod stałą zabudowę obiektu,

6) określenie najwyższej sumy, do jakiej Zarząd może zaciągnąć zobowiązania,

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni, a także podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,

9) uchwalanie zmian Statutu,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.

11) wybór delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

12) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ich zastępców,

13) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków,

14) podejmowanie uchwał w sprawie uchylenia zawieszenia lub odwołania zawieszonego członka Rady Nadzorczej naruszającego zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej.

§ 8

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz w roku w terminie do 30 czerwca.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

3. Zarząd zobowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:

1) Rady Nadzorczej,

2) przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni,

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5. Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ust. 3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

6. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem, co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

§ 9

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których Prawo Spółdzielcze wymaga większości kwalifikowanej, a mianowicie:

1) większości 2/3 głosów dla podjęcia:

a) uchwały w sprawie zmiany Statutu,

b) uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

c) uchwał Walnych Zgromadzeń łączących się spółdzielni,

2) większości ¾ głosów dla podjęcia przez Walne Zgromadzenia zgodnych uchwał na dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeniach w odstępie co najmniej dwóch tygodni o przejściu Spółdzielni w stan likwidacji,

 

§ 10

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie, co najmniej: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na Walnym Zgromadzeniu.

3. W skład Prezydium mogą być wybrani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków - osób prawnych.

 

§ 12

Po przeprowadzeniu wyborów do Prezydium otwierający obrady Walnego Zgromadzenia przekazuje przewodniczenie obradom przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

 

§ 13

1. Jeżeli Prezydium inaczej nie postanowi, to do:

1/ sekretarza należy czasowe wyręczanie przewodniczącego w przewodniczeniu obradom, prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu,

2/ asesorów należy komunikowanie się z Komisjami, prowadzenie listy obecności i protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczący może zwrócić się do członka Prezydium o wykonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowaniem.

§ 14

Przewodniczący może zaprosić do stołu prezydialnego przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszonych gości.

 

§ 15

Na pisemne żądanie członka Spółdzielnia wydaje mu jeden odpis niniejszego regulaminu w sekretariacie Spółdzielni.
Każdy następny odpis jest płatny.
Ponadto w toku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o miejscu wyłożenia uchwalonego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia do wglądu członkom Spółdzielni.
Na żądanie członka uprawnionego do głosowania regulamin lub stosowna jego część podlega odczytaniu.

 

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu.

2. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.

3. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie § 22 Statutu dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w przedmiotowej uchwale.

3. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

 

II. Komisje Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest:

a/ sprawdzenie, czy lista obecności jest kompletna, zbadanie ważności mandatów pełnomocników osób prawnych - członków Spółdzielni, sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu w tej sprawie sprawozdania i wniosków,

b/ dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.

2. Komisję Wnioskową w składzie 2-3 osób dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków, postulatów, wyrażonych opinii oraz przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu. Wnioski, które dotyczą spraw, które mogą być zgłoszone do realizacji przez Zarząd, a nie zostały uprzednio zgłoszone temu organowi w siedzibie Spółdzielni, zostaną przekazane Zarządowi do realizacji, bez głosowania przez Walne Zgromadzenie w sprawie przyjęcia ich do realizacji, a następnie przedstawiania sprawozdania Zarządu Walnemu Zgromadzeniu z ich wykonania.

3. Komisję Wyborczą w składzie 2 - 3 osób dla ustalenia listy kandydatów w wyborach organizowanych przez Walne Zgromadzenie.

4. Inne komisje w miarę potrzeby.

§ 18

1. W skład komisji mogą wchodzić tylko członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy członków – osób prawnych.

2. Bezzwłocznie po dokonaniu wyboru komisji, komisje konstytuują się wybierając ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3. Ze swych czynności komisje sporządzają protokoły.
Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza przewodniczący komisji przekazują Asesorowi Walnego Zgromadzenia.

4. Przewodniczący komisji lub zastępca składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawia wnioski.

 

III. Obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Obrady toczą się zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad.

 

§ 20

Każdą sprawę wnoszoną pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd.

 

§ 21

1. Po zreferowaniu sprawy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska członka Spółdzielni.

2. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz referentowi sprawy przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący Zebrania ma prawo zwrócić uwagę mówcy lub odebrać mu głos, jeżeli odbiega on od tematu dyskusji albo przekracza czas ustalony dla przemówień.

4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to osób wymienionych w ust. 2.

5. W sprawach formalnych i w sprawach wyjaśnień Przewodniczący udziela członkom Spółdzielni głosu poza kolejnością.

6. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczace :

- głosowania bez dyskusji,

- przerwania dyskusji,

- zamknięcia listy mówców,

- ograniczenia czasu przemówień,

- kolejności i sposobu uchwalania wniosków

- przerwy w obradach

- przeprowadzenia głosowania tajnego

oraz wnioski w innych sprawach formalnych, mogących mieć znaczenie dla przebiegu, wyników obrad i głosowań.

7. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy — jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

8. Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej w ustalonym czasie na piśmie.

9. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu głosów za i przeciw wnioskowi, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza bezzwłocznie głosowanie w sprawie tego wniosku.

 

IV. Podejmowanie uchwał.

 

§ 22

Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez Zarząd osoba odczytuje Walnemu Zgromadzeniu treść projektów uchwał zgłoszonych uprzednio w trybie ustawowym przez Zarząd, Radę Nadzorczą i członków Spółdzielni wraz ze zgłoszonymi do nich w trybie ustawowym poprawkami.

 

§ 23

Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.

§ 24

Poprawki przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami przyjmowane są również zwykłą większością głosów, chyba, że Prawo spółdzielcze lub Statut wymaga dla przyjęcia danej uchwały kwalifikowanej większości głosów — § 9 niniejszego regulaminu.

§ 25

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących, np. odwołania członka organu Spółdzielni, ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach .

§ 26

W głosowaniu uwzględnia się tylko ważne głosy oddane za i przeciw uchwale osób biorących udział w głosowaniu.

 

§ 27

Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu na wezwanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: „kto jest za uchwałą”, a następnie „kto jest przeciw uchwale”.

 

§ 28

Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Karty zawierają pieczątki Spółdzielni i oznaczenie treści uchwał, której głosowanie dotyczy.

 

§ 29

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ogłasza wyniki głosowania, na podstawie których Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stwierdza czy uchwała została podjęta.

 

V. Wybory do organów Spółdzielni.

§ 30

1. Walne Zgromadzenie wybiera 12 członków Rady Nadzorczej oraz członków-zastępców w wyborach tajnych spośród nieograniczonej liczby kandydatów, odwołanie członka tego organu następuje także w głosowaniu tajnym.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni.

3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeżeli nie pełnili funkcji członka Rady Nadzorczej co najmniej przez jedną kadencję. Liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka Rady Nadzorczej.

§ 31

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji Wyborczej członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu w terminie ustalonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:

- imienia i nazwiska kandydata,

- imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.

oraz adresów osoby zgłaszającej i kandydata,

3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej obecni na Walnym Zgromadzeniu, przed głosowaniem dokonują swojej ustnej prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:

- zatrudnienia w Spółdzielni,

- posiadanych kwalifikacji i merytorycznego przygotowania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,

- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni - § 30 ust. 2 Statutu,

- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

- zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,

- liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej

-stosunku pokrewieństwa z członkami Zarządu Spółdzielni

oraz dołączają pisemne oświadczenie o niekaralności z oskarżenia publicznego w sprawach karnych, dotyczących przestępstw popełnionych z winy umyślnej.

Członkowie Spółdzielni mogą kandydatom zadawać pytania.

4. Do zgłaszanej kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne informacje, o których mowa w ust. 3. Przedłożone informacje na piśmie dotyczące kandydata odczytuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

 

§ 32

1. Zostają utworzone 4 Grupy Nieruchomości. Na każdą z nich, proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych na terenie objętym daną Grupą przypada ilość miejsc mandatowych do Rady Nadzorczej:

1) Grupa Nieruchomości os. Kazimierzowskie — 4 mandaty

2) Grupa Nieruchomości os. Przy Arce — 4 mandaty

3) Grupa Nieruchomości os. Jagiellońskie — 2 mandaty

4) Grupa Nieruchomości ul. Cienista, ul. Fatimska, os. Krakowiaków — 2 mandaty.

2. Komisja Wyborcza sporządza cztery listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Każdą listę dla danej Grupy Nieruchomości sporządza się w porządku alfabetycznym.

3. Do Rady Nadzorczej wybrane zostają te osoby, które uzyskały w kolejności największą ilość głosów — w ilości miejsc mandatowych na 4 listach, każda z nich dotyczy danej Grupy Nieruchomości.

Ta sama zasada obowiązuje przy wyborach członków zastępców— zostają wybrane następne trzy osoby w kolejności, które uzyskały najwyższą ilość głosów na liście dotyczącej danej Grupy Nieruchomości. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrane także osoby nie będące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów na liście dotyczącej danej Grupy Nieruchomości, przeprowadza się II turę wyborów między osobami, które uzyskały równą ilość głosów, według zasad określonych jak przy wyborach do Rady Nadzorczej. Wybrana zostaje osoba, która uzyskała większą ilość głosów.

§ 33

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

 

§ 34

1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez włożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, za okazaniem mandatu.

2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

3. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania:

a) zawiera większą ilość nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborczą,

b) jest przekreślona,

c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc mandatowych w Radzie Nadzorczej w danej Grupie Nieruchomości

4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

5. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków określonej w § 24 Statutu tj. 12 osób. Trzech Członków Spółdzielni /pełnomocnicy osób prawnych- członków Spółdzielni/, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów na liście dotyczącej danej Grupy Nieruchomości — po miejscach mandatowych, są wybrani jako członkowie-zastępcy Rady Nadzorczej. W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, na jego miejsce wstępuje członek- zastępca, do końca trwania danej kadencji Rady Nadzorczej, który uzyskał kolejno najwyższą ilość głosów na liście dotyczącej danej Grupy Nieruchomości. Kadencja ta zostanie wliczona do liczby kadencji pełnionych przez członka Spółdzielni w Radzie Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej w danej kadencji może być uzupełniony 6 członkami-zastępcami.

Po przekroczeniu tej liczby przeprowadza się wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej do końca danej kadencji Rady.

6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom Spółdzielni do wiadomości w trybie § 22 Statutu, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

7. Postanowienia § 30 ust. 1, 31, 34 mają odpowiednie zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.

 

VI. Wnioski, opinie zgłaszane do Walnego Zgromadzenia.

§ 35

Wnioski, opinie w sprawach nie objętym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, mogą być zgłaszane przez członków Spółdzielni tylko w punkcie „wolne wnioski”.

VII. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 36

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać: datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał, w szczególności wyniki wyborów, podstawowe dane liczbowe w zakresie przyjętych sprawozdań finansowych. Lista obecności i podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu.

3. Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały, stanowiące załączniki do protokołu podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

4. Protokół z Walnego Zgromadzenia udostępnia się do wglądu uprawnionym i wydaje na pisemny wniosek odpis protokołu członkom Spółdzielni, zgodnie z § 8 pkt 7 Statutu, z zastrzeżeniem § 8 pkt 9 Statutu, nie później niż po upływie 1 m-ca od Zebrania. Uwagi do protokołu należy zgłaszać do Rady Nadzorczej. Koszty sporządzenia kopii protokołu pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o wydanie tej kopii.

5. Protokoły mogą przeglądać na pisemny wniosek członkowie Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

§ 37

Decyzje porządkowe w toku obrad podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Od decyzji Przewodniczącego każdemu członkowi Spółdzielni biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie do Prezydium, które niezwłocznie bądź utrzymuje taką decyzję w mocy, bądź ją zmienia.

 

§ 38

W razie wątpliwości Prezydium Walnego Zgromadzenia dokonuje wiążącej wykładni niniejszego regulaminu.

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 20.06.2008 r. Uchwałą Nr 1/2008 r.