Regulamin rozliczania energii cieplnej

Regulamin

rozliczenia energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”

Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń
z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Koszty centralnego ogrzewania budynków obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię w związku z:

1/ opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła,

2/ kosztami rozliczeń budynków wyposażonych w podzielniki kosztów. Nie mogą być do tych kosztów zaliczane koszty utrzymania wewnętrznych instalacji w budynkach ani koszty utrzymania węzłów cieplnych eksploatowanych przez spółdzielnię we własnym zakresie. Koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

1.2. Koszty dostawy ciepła powinny być ewidencjonowane z wyodrębnieniem podziału na koszty stałe i koszty zmienne.

1.3. W budynkach, w których:

- są zainstalowane urządzenia pomiarowe umożliwiające ustalenie ilości ciepła zużywanego na cele centralnego ogrzewania,
- w poszczególnych lokalach są zainstalowane urządzenia podzielnikowe umożliwiające określenie ilości ciepła przypadającego na dany lokal, lecz w ilości powyżej 50% lokali,
- rozliczenie za ciepło z użytkownikami poszczególnych lokali ma charakter zindywidualizowany.

W takim przypadku koszty stałe c.o. rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w skład których zalicza się:

a) opłatę stałą pobieraną przez dostawcę za ciepło zamówione na cele centralnego ogrzewania danego budynku oraz opłaty za uzupełnienie wody w instalacji.

b) koszty zmienne za dostarczoną energię do ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku w danym budynku tj: klatek schodowych, suszarń, wózkowi, zsypów, śmietników, korytarzy jak również koszty ciepła przypadające na nieopomiarowane elementy instalacji c.o. budynku (flaszki, piony grzewcze oraz grzejniki w łazienkach i przedpokojach) w wysokości 40% opłat pobranych za ciepło dostarczane przez dostawcę na cele centralnego ogrzewania danego budynku. Koszty zużycia energii cieplnej zwane kosztami zmiennymi stanowią opłaty za dostarczoną energię cieplną pobierane przez dostawcę ciepła na podstawie urządzeń pomiarowych zamontowanych w węźle cieplnym wyrażone w GJ pomniejszone o 40%.
Przy określeniu kosztów zużycia energii cieplnej przypadającej na centralne ogrzewanie poszczególnych lokali stosuje się wskazania podzielników i współczynniki korekcyjne uwzględniające różnice w odniesieniu do strat ciepła wynikających z odmiennego usytuowania lokali w budynku. Współczynniki te określa opracowana dokumentacja. W przypadku lokali, w których nie zamontowano podzielników kosztów ogrzewania bądź nie odczytano ich wskazań, rozliczenia dokonuje się na podstawie lokalu opomiarowanego o najwyższym zużyciu ciepła w danym budynku, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej powiększone o 50%.
Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego stwierdzi się dewastację urządzeń pomiarowych tj. np. zerwanie podzielnika, zerwanie plomby, mechaniczne uszkodzenie, próbę demontażu, ustalenia ilości ciepła przypadającego na dany lokal dokonuje się metodą szacunkową, przyjmując jako podstawę największe zużycie ciepła w lokalu wyposażonym w podzielniki, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej powiększone o 50%.
W przypadku usterki urządzenia niezależnej od Dysponenta lokalu ustalenia ilości ciepła przypadającego na dany lokal dokonuje się metodą szacunkową, przyjmując jako podstawę wskazania roku poprzedniego.
Budynki wyposażone w podzielniki kosztów rozlicza specjalistyczna firma na podstawie umowy ze Spółdzielnią.

1.4. W budynkach niespełniających warunków określonych w ust. 1.3. rozliczenie za ciepło z użytkownikami poszczególnych lokali ma charakter zryczałtowany. W takim przypadku fizyczną jednostką rozliczania kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania jest m² powierzchni użytkowej lokalu – w odniesieniu do kosztów stałych i zmiennych.
W przypadku zryczałtowanego systemu rozliczeń kosztów dostawy ciepła, jednostkowe koszty stałe i zmienne centralnego ogrzewania mogą być dla lokali użytkowych wyższe niż dla lokali mieszkalnych, jeśli sposób korzystania z lokali użytkowych dodatkowo zwiększa zużycie ciepła. Wielkość tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza Spółdzielni.

1.5. Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów dostawy ciepła jednostką fizyczną jest m² powierzchni użytkowej lokali, to powierzchnię tę przyjmuje się wg zasad określonych w części I ust.1.4. z zastrzeżeniem, że do powierzchni lokalu użytkowego nie zalicza się powierzchni nieogrzewanych piwnic lub suszarni.

2. Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła

 

2.1. Koszty dostawy ciepła są rozliczane w okresach rocznych liczonych od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

2.2. Koszty dostawy ciepła są ewidencjonowane odrębnie dla każdego budynku z podziałem na koszty stałe i koszty zmienne.

2.3. Obciążenie kosztami centralnego ogrzewania jest ustalane według jednostek kosztów stałych oraz jednostek kosztów zmiennych:

– ustalonych odrębnie dla każdego budynku mieszkalnego,

- ustalanych indywidualnie dla każdego opomiarowanego lokalu,

– ustalanych zbiorczo dla wszystkich lokali użytkowych,

– ustalanych zbiorczo dla wszystkich garaży w danej nieruchomości.

2.4. Obciążenie poszczególnych lokali określonych w ust.1.3 za centralne ogrzewanie jest dokonywane z podziałem na koszty stałe i koszty zmienne. W systemie rozliczeń zindywidualizowanych obciążenie to jest obliczane:– dla kosztów stałych centralnego ogrzewania jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz jednostki kosztów stałych w zł/m²,– dla kosztów zmiennych centralnego ogrzewania jako iloczyn jednostek zarejestrowanych przez podzielniki przypadających na centralne ogrzewanie danego lokalu oraz ceny jednostki obliczeniowej. W systemie rozliczeń zryczałtowanych, obciążenie to jest obliczane:– dla kosztów stałych i zmiennych centralnego ogrzewania jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz jednostki kosztów stałych i zmiennych w zł/m².

 

3. Ustalanie opłat za centralne ogrzewanie

 

3.1. Opłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych są na dany okres rozliczeniowy ustalane zaliczkowo z uwzględnieniem aktualnych cen ciepła oraz średniej ilości ciepła, dostarczonego do budynku, obliczonej na podstawie ostatniego okresu rozliczeniowego.

3.2. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła, powodujące istotne zmiany w wysokości kosztów, to dopuszczalna jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za dostawę ciepła do lokali. Decyzję o tej korekcie podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni.

3.3. Wymiar opłat za dostawę ciepła do lokali użytkowych i garaży jest dokonywany
w rozbiciu na opłatę stałą i opłatę zmienną. Opłaty stałe są pobierane przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego. Opłaty zmienne są pobierane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1października do 31 grudnia każdego okresu rozliczeniowego.

3.4. Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje na zasadach określonych w rozdziale 3 ust. 3.3.

3.5. Opłaty za dostawę ciepła do lokalu są płatne zgodnie z ustaleniami w rozdziale 3 ust. 3.3.

3.6. O zmianie wysokości opłat za dostawę ciepła do lokalu spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali pisemnie na 14 dni przed datą zmiany opłat.

3.7. Opłaty za dostawę ciepła do lokali mogą być wnoszone w kasie spółdzielni lub na rachunek bankowy spółdzielni.

 

4. Upusty w opłatach za centralne ogrzewanie

 

4.1. Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania lokalu, jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej, określonej w odrębnych przepisach i obowiązujących Polskich Normach.

4.2. Określa się następujące wysokości upustów, o których mowa w ust.4.1.:– za każdą rozpoczętą dobę niedogrzewania w wysokości stanowiącej równowartość:

a/ jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 2ºC w stosunku do temperatury obliczeniowej,

b/ jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 2ºC w stosunku do temperatury obliczeniowej.

4.3. Upusty w opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych. Udzielone upusty stanowią zmniejszenie przychodów gospodarki cieplnej.

5. Rozliczanie wyniku finansowego gospodarki cieplnej

 

5.1. W terminie do 90 dni po upływie okresu rozliczeniowego gospodarki cieplnej, określonego w ust. 2.1., spółdzielnia dokonuje rozliczenia rzeczywistych kosztów
i przychodów gospodarki cieplnej tego okresu dla lokali mieszkalnych. Rozliczenia tego dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu, a jego ustalenia przekazywane są pisemnie użytkownikom poszczególnych lokali mieszkalnych.

5.2. Jeśli rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego lokalu mieszkalnego, rozliczone wg zasad określonych w rozdz. 1 i 2, są niższe od ustalonych i pobieranych przez spółdzielnię opłat za centralne ogrzewanie, spółdzielnia obowiązana jest zwrócić użytkownikowi lokalu nadpłatę w formie bezgotówkowej w terminie14 dni od przekazania użytkownikowi lokalu pisemnego rozliczenia, księgując tą nadpłatę na jego dobro.

5.3. Jeśli rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego lokalu mieszkalnego, rozliczone według zasad określonych w rozdz. 1 i 2, są wyższe od wymierzonych przez spółdzielnię opłat za centralne ogrzewanie, użytkownik lokalu obowiązany jest wpłacić do spółdzielni różnicę w terminie 14 dni od przekazania użytkownikowi lokalu pisemnego rozliczenia.

5.4. W przypadku zmiany lokatora na skutek zbycia, zamiany mieszkania itp. Lokator obejmujący lokal przejmuje wszelkie zobowiązania i uprawnienia z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania.

5.5. Różnica między kosztami i opłatami za centralne ogrzewanie lokali użytkowych i garaży nie jest rozliczana z ich użytkownikami, lecz zwiększa lub zmniejsza wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi lokali użytkowych lub garaży w nieruchomości.

 

6. Postanowienia dodatkowe.

 

6.1. Montaż podzielników w danym budynku odbywać się będzie na żądanie złożone w formie pisemnej do Spółdzielni przez ponad 2/3 mieszkańców posiadających tytuł prawny do lokalu.

6.2. Zmiana zasad rozliczania kosztów c.o. w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów tj. powrót do rozliczeń według powierzchni użytkowej mieszkań możliwa jest:

1). W przypadku podzielników kosztów założonych do 31.12.2008 r. na pisemne żądanie 50% +1 mieszkańców posiadających tytuł prawny do lokalu w danej nieruchomości tj. większości wymaganej przy montażu podzielników kosztów,

2). W przypadku podzielników kosztów założonych po 01.01.2009 r. na pisemne żądanie 2/3 mieszkańców posiadających tytuł prawny do lokalu w danej nieruchomości".

 

7. Postanowienia końcowe.

 

7.1. Niniejszy tekst jednolity regulaminu został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej S.M. „Jutrzenka” w dniu 18.02.2014 Uchwalą nr 151/II/2014.

7.2. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014r.