Regulamin Rady Nadzorczej

R E G U L A M I N

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” W KRAKOWIEDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

2. Działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 16.09.1982 r. – PRAWO SPÓŁDZIELCZE /tj. Dz. U. z 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami/

2) postanowień STATUTU Spółdzielni

3) niniejszego REGULAMINU.

§ 2

Ilekroć w niniejszym  regulaminie jest mowa o:

- Spółdzielni - należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka”, z siedzibą:  31-834 Kraków, os. Jagiellońskie 19,

Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”  w Krakowie,

-  Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie

- Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie

 

DZIAŁ II. ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1] uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno–kulturalnej w oparciu o uchwalone przez Walne Zgromadzenie kierunki działalności gospodarczej  i społeczno–kulturalnej zgodnie z § 20 pkt. 1 Statutu,

2] wybór i odwoływanie członków Zarządu,

3] nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

a) badanie kwartalnie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

4] podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej i przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,

5] podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, której Spółdzielnia jest właścicielem, może nastąpić wyłącznie dla nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu i wymaga pisemnej zgody większości 2/3  członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością, warunek ten stosuje się do zmiany umowy kredytu polegającej na zmianie sposobu  zabezpieczenia  spłaty zaciągniętego kredytu przez ustanowienie hipoteki /art. 6 ust. 4  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych/.

Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Spółdzielnia zaciąga kredyt, który ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na użytkowaniu wieczystym lub części ułamkowej  nieruchomości  stanowiącej  udział Spółdzielni we współwłasności tej nieruchomości, a osoby niebędące członkami Spółdzielni lub członkowie Spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali w budynku na użytkowanym gruncie lub w budynku stanowiącym współwłasność Spółdzielni /art. 6  ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych/,

6] podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,

7]  zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

8]  rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

9] składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

10] podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

11] uchwalanie Regulaminu Zarządu i Kierownictwa Spółdzielni,

12] uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów,

13] ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

14] uchwalanie zasad dysponowania lokalami z tzw. odzysku, wolnymi w sensie prawnym przez podejmowanie uchwał o zbyciu tylko w drodze przetargu,

15] uchwalanie Regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,

16] uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie wysokości opłat za lokale, ustalanie stawek eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, a także ustalanie odpisów na fundusz remontowy, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok planem kosztów gospodarki  zasobami mieszkaniowymi,

17] uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,

18] podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

19] rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

20] zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych  w Statucie (§ 21  ust.5),

21] podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z Rejestru członków Spółdzielni oraz w sprawie uchylenia tych uchwał,

22] uchwalanie Regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania spółdzielczego prawa do lokali i zamiany mieszkań,

23] uchwalanie Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi  lokale,

24] uczestniczenie w lustracji Spółdzielni, przedstawienie najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu wniosków polustracyjnych i nadzór nad wykonywaniem  tych wniosków,

25] ustalanie czynności, za które pobierane są opłaty manipulacyjne oraz wysokości tych opłat pokrywających koszty ponoszone przez Spółdzielnię w związku z wykonywaniem określonych czynności lub świadczeń na rzecz danej osoby,

26]  Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi  i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni,

27]  Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,

28]  wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

2. Rada Nadzorcza winna  korzystać  z opinii przedstawicieli nieruchomości budynkowych zwanych Radą Mieszkańców. Rada Mieszkańców składa się z 2-3 osób zamieszkałych w danej nieruchomości, wybranych przez Zebranie Mieszkańców tej nieruchomości.

3. Szczegółowe kompetencje Rady Mieszkańców określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

DZIAŁ III. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 4

Członków Rady Nadzorczej i ich  zastępców  wybiera  Walne Zgromadzenie.

§ 5

Rada Nadzorcza składa się z 12 członków wybranych spośród członków Spółdzielni. w ilości miejsc mandatowych przypadających na daną Grupę Nieruchomości.

§ 6

1. Zostają utworzone 4 Grupy Nieruchomości. Na każdą z nich, proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych na terenie objętym daną Grupą przypada ilość miejsc mandatowych do Rady Nadzorczej:

1) Grupa Nieruchomości os. Kazimierzowskie – 4 mandaty

2) Grupa Nieruchomości os. Przy Arce – 4  mandaty

3) Grupa Nieruchomości os. Jagiellońskie - 2 mandaty

4) Grupa Nieruchomości ul. Cienista, ul. Fatimska, os. Krakowiaków -  2 mandaty.

Do Rady Nadzorczej wybrane zostają te osoby, które uzyskały w kolejności największą ilość głosów - w ilości miejsc mandatowych  na 4 listach, każda z nich dotyczy danej Grupy Nieruchomości. Ta sama zasada obowiązuje przy wyborach członków zastępców - zostaje wybrana następna osoba w kolejności, która uzyskała najwyższą ilość głosów /3 osoby na każdej liście/, na liście dotyczącej danej Grupy Nieruchomości. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrane także osoby nie będące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów na liście  dotyczącej danej Grupy Nieruchomości, przeprowadza się II turę wyborów między osobami, które uzyskały równą ilość głosów, według zasad określonych w § 18 ust. 2, 3, 6, 7 Statutu; wybrana zostaje osoba, która uzyskała większą ilość głosów.

§ 7

1. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona  przez osobę prawną.

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikiem Spółdzielni,  pełnomocnikami Zarządu  oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub pełnomocnikami Zarządu w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub w drugim stopniu w linii bocznej. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i pracownikiem tej samej lub innej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

3. Do Rady Nadzorczej nie mogą być wybrane osoby będące pracownikami tej samej lub innej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą  nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

4. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnym wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:

1) podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni m.in. zabiega o te same tereny inwestycyjne, wynajmuje na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjuje warunki umów z tymi samymi  podmiotami świadczącymi usługi,

2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawę.

2. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 2 – Rada podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

4. W przypadku uchylania się członka Rady od udziału w pracach organów Rady Nadzorczej, na wniosek Komisji lub członka, Rada poddaje pod głosowanie uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności.

Za pracę organów Rady Nadzorczej uważa się między innymi:

- udział w posiedzeniach Rady,
- udział w komisjach stałych i doraźnych Rady,
- udział w dyżurach,
- udział w komisjach przeglądów budynków,
- udział w komisjach przetargowych,
- udział w komisjach odbiorowych prac wykonywanych na rzecz Spółdzielni,
- udział w sporządzaniu protokołów posiedzeń Rady,
- udział w sporządzaniu kwartalnych i rocznych sprawozdań Rady i jej Komisji,
- udział w sporządzaniu wniosków,
- wykonywanie innych czynności zapisanych w planie Rady Nadzorczej.

 

§ 9

Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 

DZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 10

1. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

2. Członek Rady Nadzorczej działając na szkodę Spółdzielni podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.

3. Członek Rady Nadzorczej ogłaszając dane nieprawdziwe albo przedstawiając je organom Spółdzielni, władzom państwowym, członkom Spółdzielni lub lustratorowi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli działają nieumyślnie podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

DZIAŁ V. KADENCJA RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywającego się w trzecim roku od jej wyboru /§29 ust. 1 STATUTU/. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w §21 STATUTU, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w roku, w którym upływa  kadencja,  nie później jednak niż z końcem tego roku.

2. Liczebność Rady Nadzorczej ustalona przez Walne Zgromadzenie przed dokonaniem wyboru członków Rady Nadzorczej, obowiązuje przez okres całej kadencji.

3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeżeli nie pełnili funkcji członka Rady Nadzorczej co najmniej przez jedną kadencję. Liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka Rady Nadzorczej.

 

DZIAŁ VI. UTRATA, WYGAŚNIĘCIE MANDATU

§ 12

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1/ odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,

2/ zrzeczenia się mandatu,

3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,

4/ zawarcia ze Spółdzielnią umowy o pracę.

2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany na wniosek Rady Nadzorczej przez organ który dokonał wyboru w przypadku gdy:

1/ uchyla się od udziału w pracach Rady Nadzorczej,

2/ opuścił więcej niż 3 kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej bez usprawiedliwienia,

3/ swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni oraz zasady współżycia społecznego.

3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu  czynności.

4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji wchodzi zastępca, który uzyskał kolejno najwyższą ilość głosów na danej liście z danej Grupy Nieruchomości, na okres do końca kadencji, z zastrzeżeniem, że skład Rady Nadzorczej w danej kadencji może być uzupełniony 6 członkami-zastępcami. Po przekroczeniu tej liczby przeprowadza się wybory uzupełniające  członków Rady Nadzorczej do końca danej kadencji Rady.

 

DZIAŁ VII. WEWNĘTRZNA STRUKTURA RADY

§ 13

1.  Po ogłoszeniu składu Rady na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – najdalej do 7 dni po ogłoszeniu jej składu – zwołuje pierwsze posiedzenie Rady, celem ukonstytuowania się.

2.  Ukonstytuowanie oznacza, że Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym:

1) przewodniczącego,

2) zastępcę,

3) sekretarza.

4) przewodniczących stałych komisji:

3. Prezydium Rady Nadzorczej tworzą osoby wyszczególnione w ust.2 /§ 37 ust.1 STATUTU/.

 

DZIAŁ VIII. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

ROZDZIAŁ I. RADA NADZORCZA

§ 14

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania poprzez:

1) plenarne posiedzenia Rady,

2) posiedzenia Prezydium Rady,

3) posiedzenia Komisji Rady.

§ 15

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego rocznego planu pracy.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej winno być również zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku /§35 ust. 3 STATUTU/.

§ 16

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej – członkowie powinni być zawiadomieni pisemnie przez ZARZĄD, co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. Jeżeli przedmiotem obrad ma być sprawa wykreślenia lub wykluczenia członka Spółdzielni, winien on być pisemnie powiadomiony przez ZARZĄD o czasie i miejscu posiedzenia, co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem. Zawiadomienie powinno zawierać informację, że na posiedzeniu będzie rozpatrywana sprawa jego wykreślenia lub wykluczenia i o możliwości przedstawienia swego stanowiska w tym przedmiocie.

3. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo powiadomiony nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę bez jego udziału, z tym, że jest zobowiązana odbierać wyjaśnienie także od jego pełnomocnika.

4. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie.
Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

5. Z chwilą skutecznego wygaszenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego — art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, skreśla się z rejestru członków dotychczasowego członka lub członków /w przypadku małżonków/.

 

§ 17

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości członków Rady, na posiedzeniu i poddaje go pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad. Na wniosek Prezydium Rady Nadzorczej porządek obrad może być uzupełniony o inne pilne sprawy i również jest poddawany pod głosowanie.

2. Wniosek o umieszczenie w porządku obrad określonej sprawy może również zgłosić Zarząd Spółdzielni, kierując go z odpowiednim wyprzedzeniem do Prezydium Rady Nadzorczej, a w nagłych sytuacjach – na posiedzeniu Rady przed zatwierdzeniem porządku obrad.

 

§ 18

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Rady oraz Komisji, do której został wybrany.

2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust.1 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji /stałych bądź doraźnych/ mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście /§36 Statutu/. Decyzję o zaproszeniu podejmuje Rada Nadzorcza lub Prezydium Rady.


§ 19

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, wniosków, zaleceń itp.

2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby jej członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy i były objęte porządkiem posiedzenia Rady.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4. Uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.

§ 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych członków Rady Nadzorczej i Zarządu, które podejmuje w głosowaniu tajnym.

2. Na wniosek 1/3 liczby członków, Rady Nadzorczej poprzez przegłosowanie może zarządzić głosowanie tajne określonych spraw.

§ 21

1. Zdjęcie sprawy z uchwalonego porządku obrad wymaga decyzji większości członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

2. Sprawy, których nie rozpatrzono na posiedzeniu z braku czasu — mimo iż były umieszczone w uchwalonym porządku obrad – przechodzą jako pierwsze punkty porządku obrad na następne posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym winny być rozpatrzone.

3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania sprawy będącej punktem uchwalonego porządku obrad – ujawniono okoliczności uniemożliwiające podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie podczas posiedzenia – Rada Nadzorcza winna określić najbliższy termin rozpatrywania przedmiotowej sprawy.

4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 składu Rady nadzorczej określonego w STATUCIE tj. 12 osób – Rada Nadzorcza w uzasadnionych przypadkach może dokonać ponownego rozpatrzenia i zmienić poprzednio podjętą decyzję, jeżeli zaistniały inne okoliczności uzasadniające ponowne rozpatrzenie.

§ 22

1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien być ostatecznie sporządzony w terminie 7 dni od dnia posiedzenia. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

2. Protokół, po zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej i podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zostaje umieszczony w aktach Rady Nadzorczej wraz z kolejnym protokołem.

 

Rozdział II. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 23

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady, w skład, którego wchodzą:  Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący stałych Komisji Rady. Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni, czy jej służb etatowych.

2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady i jej Komisji oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę ( §37 ust. 2 STATUTU).

3. W szczególności do zadań Prezydium Rady Nadzorczej należy:

1) ustalanie projektów planów pracy Rady oraz projektów sprawozdań z jej działalności,

2) przygotowanie i wstępna ocena materiałów, które mają być przedmiotem obrad posiedzenia Rady/np. projektów (wniosków, uchwał, ocen, decyzji)/,

3) organizacyjne zabezpieczenie posiedzeń plenarnych Rady,

4) przedkładanie Radzie wniosków dotyczących powołania do określonej Komisji Rady osób spoza członków Rady, fachowców bądź ekspertów, /uprawnienie do złożenia takiego wniosku przysługuje każdemu członkowi Rady/,

5) przedkładanie Radzie wniosków dotyczących usprawnienia pracy, bądź w sprawie powołania doraźnych Komisji,

6) koordynowanie pracy Komisji Rady.

4. Rada Nadzorcza może upoważnić Prezydium do doraźnego załatwiania spraw nie wymienionych w §23 ust. 2 i 3, które są przedstawiane przez Prezydium Rady i zatwierdzane na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 24

1. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia winny być zwołane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym tj. co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia, w formie pisemnej z dołączeniem do zawiadomienia odpowiednich materiałów będących przedmiotem obrad.

4. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych pilnością spraw, posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej może być zwołane telefonicznie bez dostarczenia członkom Prezydium materiałów dotyczących spraw, jakie mają być przedmiotem obrad.

5. W sytuacjach wyszczególnionych w ust.4 członkowie Prezydium winni być należycie zapoznani na tym posiedzeniu z tematyką, jaka została wniesiona pod obrady Prezydium. Fakt powiadomienia telefonicznego winien być odnotowany w protokole.

6. Zawiadomienia o posiedzeniu w wyjątkowych wypadkach należy przekazać na dwa dni przed planowanym posiedzeniem.

 

Rozdział III. KOMISJE  RADY NADZORCZEJ

§ 25

1. Rada Nadzorcza po ukonstytuowaniu się wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym przewodniczących stałych komisji.

2. Stała Komisja winna składać się z co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.

3. Każda komisja wybiera spośród swych członków zastępcę przewodniczącego oraz protokolanta.

4. Przynależność członka Rady Nadzorczej do danej komisji jest dobrowolna, należy uwzględnić własne kwalifikacje oraz kompetencje. Należy dążyć żeby ilość członków w komisjach była proporcjonalna do wielkości zadań poszczególnych komisji.

5.  Rada Nadzorcza może powołać w skład Komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, również innych członków Spółdzielni spoza składu Rady w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu Komisji. Przewodniczącym Komisji może być wyłącznie członek Rady.

§ 26

1. Stałe Komisje działają w oparciu o regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

2. Komisje realizują plany pracy na dany rok kalendarzowy, uchwalone przez Radę Nadzorczą w postaci szczegółowych zadań kontrolnych, opiniodawczych, wnioskodawczych.

§ 27

Oprócz stałych komisji Rada Nadzorcza może powoływać komisje doraźne dla zbadania konkretnej sprawy. W każdym przypadku powołania Komisji doraźnej liczbę członków takiej komisji oraz szczegółowe zadania, każdorazowo określa Rada Nadzorcza.

§ 28

Sprawozdania i wnioski komisji stałych i doraźnych rozpatruje Rada Nadzorcza na swych plenarnych posiedzeniach.

 

Dział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Rada Nadzorcza może korzystać odpłatnie z opinii biegłych sądowych i uprawnionych rzeczoznawców na koszt Spółdzielni.

§ 30

1. Rada Nadzorcza winna udzielać odpowiedzi na nadesłane na jej adres skargi i wnioski członków Spółdzielni, w terminach przewidzianych przez przepisy k.p.a.

2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3-ch miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z uzasadnieniem w terminie 14-tu dni od dnia jej podjęcia.

3. Korespondencja w imieniu Rady Nadzorczej sporządzana jest na blankietach firmowych Spółdzielni. Korespondencję podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz sekretarz.

§ 31

1. Obsługa techniczna Rady /posiedzeń plenarnych, prezydium, komisji stałych i doraźnych/ należy do obowiązków Zarządu Spółdzielni.

2. W szczególności Zarząd przechowuje i zabezpiecza protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i jej  organów oraz realizuje uchwały Rady Nadzorczej, powiadamia o nich zainteresowane służby i strony, przechowuje i zabezpiecza materiały itp.

§ 32

1. Regulamin niniejszy uchwalony przez  Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”
w Krakowie w dniu 24.06.2008 r.  Uchwała Nr 11/2008  i obowiązuje od dnia uchwalenia.

2. Traci moc regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie uchwalony
w dniu 21 czerwca 2006 r. (Uchwała Nr 15/2006).

 

Tekst jednolity z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi:

Uchwałą Nr 12/2014 Walnego Zgromadzenia S.M. "Jutrzenka" w Krakowie z dnia 28 czerwca 2014 r.

Uchwałą Nr 8/2015 Walnego Zgromadzenia S.M. "Jutrzenka" w Krakowie z dnia 26 czerwca 2015 r.