Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali+Aneks

Regulamin
przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali  w Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” w Krakowie.


Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie ustawy a dnia 15 grudnia 2000r.  o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116/   - z późniejszymi zmianami oraz Statutu Spółdzielni.

 

I. Przyjmowanie w poczet członków.

§ 1


1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkiem Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, chociażby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
3. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jeden  z warunków określonych w Statucie Spółdzielni, a w szczególności:
1).oczekuje na ustanowienie:
- spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub  lokalu  o innym  przeznaczeniu – jeśli wyrazi taką wolę,
- prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu – jeśli wyrazi taką wolę,
2). jest małżonkiem członka Spółdzielni,
3). nabyła w postępowaniu o podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub jego unieważnienia, wkład mieszkaniowy lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
4). nabyła spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię – jeśli wyrazi taką wolę,
5). jest małżonkiem zmarłego członka, z którym wspólnie posiadali spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
6). jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską wspólnie zamieszkującą  z byłym członkiem Spółdzielni, który posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
7). ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego z członkiem Spółdzielni,
8). jest najemcą spółdzielczego lokalu mieszkalnego,
9). ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu mieszkalnego, do którego prawo wygasło na skutek wykluczenia ze Spółdzielni i usunęła przyczyny stanowiące podstawę wykluczenia,
4. Osoba fizyczna – jeśli wyrazi taką wolę – może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni również w przypadku, gdy nabyła w części ułamkowej w drodze dziedziczenia, zapisu lub umowy:
- spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu lub prawo odrębnej własności, jednakże, jeżeli nabycie nastąpiło na rzecz kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że prawo przysługuje wspólnie małżonkom. Wówczas Spółdzielnia zawiera ze spadkobiercami Umowę o solidarnej odpowiedzialności za koszty eksploatacji i remontów i inne należności wobec Spółdzielni, którzy wyznaczają spośród siebie, kto z nich będzie członkiem Spółdzielni. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat czynszowych ma zastosowanie, Art. 16 Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.
5. Jeśli żaden ze spadkobierców nie będzie członkiem, spadkobiercy wyznaczają spośród siebie Pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych  z wykonywaniem prawa do lokalu. Ustanowienie Pełnomocnika wymaga formy Aktu Notarialnego, gdyż dotyczy prawa własności /§ 77 Statutu/ i winno nastąpić  w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku (śmierci członka).
6. Członkiem Spółdzielni może być  także osoba fizyczna wybrana do Zarządu Spółdzielni, przy czym członkostwo z tego tytułu ustaje z mocy prawa z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie i w dacie tej wygasa.


§ 2


1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja oraz zmiany danych w deklaracji, w szczególności dalsze udziały, adres do doręczania korespondencji, wymagają formy pisemnej /§ 7 Statutu/.
2. Deklaracja składana przez osobę fizyczną powinna być podpisana przez przystępującego do Spółdzielni własnoręcznie i powinna zawierać:
- jego imię i nazwisko,
- ilość zadeklarowanych udziałów, nie mniej jednak niż minimum określone  w §10 Statutu,
- dane dotyczące wkładu oraz sposobu jego wniesienia,
- określenie o jaki lokal /mieszkalny - o innym przeznaczeniu/ się ubiega,
- wskazanie adresu do doręczania korespondencji.
3. Za osobę fizyczną nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub  o ograniczonej zdolności do czynności prawnych deklarację podpisuje jej przedstawiciel prawny (przedstawiciel ustawowy, kurator lub opiekun) dołączając do deklaracji dokument upoważniający  do działania w jej imieniu.
4. Dołączenie do deklaracji druku DANE o osobach zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
5. Ponadto członek może w deklaracji lub odrębnym pismem wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.


§ 3


1. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna.
2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków, o ile:
- nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu  o innym przeznaczeniu bądź prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, postępowania egzekucyjnego lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię – jeśli wyrazi taką wolę.
3. Członkowi, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje prawo do ustanowienia na jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

§ 4


1. Deklaracja składana przez osobę prawną powinna być podpisana przez osoby uprawnione do jej reprezentowania i powinna zawierać :
-    nazwę i siedzibę,
-    ilość zadeklarowanych udziałów, nie mniej jednak niż minimum określone w §10 Statutu,
-    dane dotyczące wkładu oraz sposobu jego wniesienia,
-    określenie o jaki lokal (mieszkalny -o innym przeznaczeniu) wnioskujący ubiega się, 
-    wskazanie adresu do doręczania korespondencji.
2. Przystępująca do Spółdzielni osoba prawna winna do deklaracji dołączyć wyciąg  z właściwego rejestru.


§  5


1. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd Spółdzielni w oparciu o deklarację, której złożenie jest warunkiem przyjęcia na członka (§ 7 Statutu). Przyjęcie w poczet członków powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób  do tego  upoważnionych z podaniem daty protokołu lub uchwały  o przyjęciu. Deklaracja winna spełniać wymagania określone w § 7 ust. 2 Statutu.
2. Zarząd może uzależnić przyjęcie w poczet członków osoby ubiegającej się o zawarcie umowy o ustanowieniu spółdzielczego prawa w ramach zamiany do lokalu obciążonego wierzytelnością Spółdzielni z tyt. opłat – od wcześniejszego uregulowania przez nią długu poprzednika.
3. W poczet członków nie może być przyjęta osoba, która ubiega się o zawarcie umowy o ustanowieniu lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, posiadając już takie prawo do innego lokalu sama – lub jej współmałżonek.


§ 6


1. Przyjmowane w poczet członków osoby fizyczne i osoby prawne otrzymują kolejne numery członkowskie wynikające z daty ich przyjęcia i wpisywane są do rejestru członków Spółdzielni.
2. Rejestr członków Spółdzielni zawiera następujące rubryki:

1). numer członkowski,
2). nazwisko i imię, a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – nazwa,
3). adres, a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – siedziba,
4). podstawa prawna nabycia członkostwa,
5). data urodzenia,
6). wysokość wniesionych wkładów (mieszkaniowy, budowlany),
7). data przyjęcia do Spółdzielni,
8). ilość i  data wniesienia udziałów,
9). data ustania przynależności do Spółdzielni,
10). przyczyna ustania członkostwa,
11). uwagi, w których wpisuje się adres lub adresy lokalu(i) do którego(ych) członek  posiada prawo lub udział w prawie.
3. Prawo przeglądania rejestru członków Spółdzielni przysługuje członkowi Spółdzielni, jego małżonkowi.
4. Spółdzielnia doręcza pisma członkom na podany przez nich adres. Członek obowiązany jest zawiadomić Spółdzielnię o każdej zmianie adresu, pisma zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu bądź nie odebrane jako przesyłki polecone z urzędu pocztowego uważa się za doręczone.


II. Ustanawianie praw do lokali mieszkalnych.


§ 7


1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków, Spółdzielnia może na ich rzecz ustanowić:
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.
2. Członkowi Spółdzielni – osobie fizycznej może przysługiwać  tylko jedno spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa tylko w wyniku zrzeczenia się tego prawa skierowanego do Spółdzielni (§ 78 ust. 1 Statutu).
4. Do lokali odzyskanych przez Spółdzielnię, do których prawa do lokalu wygasły, bez względu na ich dotychczasowy status, Spółdzielnia ustanawia wyłącznie spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub prawa odrębnej własności.
5. Wyłonienie osoby, z którą Spółdzielnia zawrze umowę ustanowienia prawa do lokalu określonego w ust. 4, następuje w trybie przetargu celem określenia rynkowej wartości lokalu.
6. Do ustalania wkładów budowlanych w trybie przetargu, stosuje się wywoławczą wartość lokalu określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
7. Do ustalania wkładów mieszkaniowych w związku z ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i rozliczeń z tego tytułu, jak również wkładów budowlanych określonych w ust. 6 mają zastosowanie szczegółowe zasady określone w Regulaminie rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przekształcania praw w SM „Jutrzenka”.


§ 8


Tryb i zasady ogłaszania przetargów określa „Regulamin Przetargowy” zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.


III. Zasady zamiany mieszkań.


§ 9


1. Spółdzielnia może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny.
2. Zamiana mieszkania w ramach możliwości Spółdzielni następuje w drodze:
a) ustanowienie prawa do innego mieszkania spółdzielczego w zamian za zrzeczenie się uprawnień do dotychczas zajmowanego mieszkania i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni z równoczesnym zobowiązaniem wnioskodawcy do:
- uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego oraz udziału do wysokości określonej przez Zarząd – na mieszkanie zamienne (§ 91 ust.1, 2, 3),
- zobowiązanie do pokrycia kosztów z tytułu amortyzacji lokalu,
- zobowiązanie do oddania Spółdzielni dotychczas zajmowanego mieszkania w stanie prawnie wolnym,
b) zamiany na wniosek członka, który zadeklaruje i ureguluje zaległości finansowe innego członka np. po wykluczeniu, wówczas Spółdzielnia może ustanowić prawo do mieszkania przekazanego przez wnioskodawcę zamiany dla osoby, której wcześniej prawo wygasło,
c) propozycji Spółdzielni w ramach zamiany – skierowanej do członka zalegającego z opłatami za okres dłuższy niż pół roku, przeniesienia go do mieszkania mniejszego postawionego do Jego dyspozycji – w terminie 2 miesięcy.
3. Członkowie Spółdzielni mogą za uprzednią zgodą Zarządu dokonać zamiany dotychczas używanych mieszkań z zachowaniem ciągłości eksploatacji:
a) pomiędzy członkami macierzystej Spółdzielni na zasadzie wzajemnego porozumienia,
b) pomiędzy członkami różnych Spółdzielni na podstawie decyzji Zarządów tych Spółdzielni,
c) pomiędzy członkami Spółdzielni a osobami zajmującymi mieszkania w budynkach innych dysponentów (komunalne, prywatni właściciele) za zgodą właścicieli zamiennych lokali, a w przypadku mieszkań komunalnych – za zgodą dysponenta takiego mieszkania.
4. Warunkiem otrzymania decyzji Zarządu o ustanowieniu prawa do lokalu mieszkalnego w drodze zamiany jest realizacja postanowień określonych w  § 9 ust. 2, 3 niniejszego Regulaminu.


§ 10


Za realizację poprzez Spółdzielnię zamiany mieszkania pobierane są jednorazowe opłaty na pokrycie kosztów związanych z jej obsługą w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.


§ 11


Członkowie posiadający spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, mogą realizować zamiany przysługujących im praw poprzez zawarcie umowy cywilno-prawnej w formie Aktu Notarialnego i skuteczność tej Umowy nie jest uzależniona od przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni.


IV. Przekształcenie prawa do lokalu


§ 12


1. Decyzję w sprawie przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe podejmie Zarząd Spółdzielni – na wniosek członka – uwzględniając zasady określone w § 114 ust.1 do 5 Statutu Spółdzielni oraz § 17 nin. Regulaminu.
2. Wniosek w tej sprawie winien zawierać:
-  imię i nazwisko członka, adres zamieszkania, serię i numer dowodu tożsamości członka, a także dane małżonka, w przypadku gdy z wnioskiem występują małżonkowie,
-  wskazanie lokalu mieszkalnego podlegającego przekształceniu,
-  deklarację wpłaty wkładu uzupełniającego wkład budowlany,
-  dowód wpłaty kosztów operatu szacunkowego określającego wartość  rynkową lokalu.
3. Jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu należy do małżonków, wniosek  w sprawie przekształcenia prawa do lokalu powinien pochodzić od nich obojga poprzez własnoręczne złożenie podpisów na wniosku bądź załączenie pełnomocnictwa drugiego małżonka z poświadczeniem podpisu.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy również sytuacji, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu należące do jednego z małżonków, po przekształceniu zostanie objęte małżeńską wspólnotą majątkową.


§ 13


1. Umowę o przekształceniu lokatorskiego prawa na własnościowe Spółdzielnia zawiera z członkiem po wniesieniu przez niego wpłaty uzupełniającego wkładu budowlanego, obliczonego wg wartości rynkowej lokalu na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę, po zaliczeniu posiadanego przez członka wkładu mieszkaniowego waloryzowanego według wartości rynkowej – czyli wg stawki za 1m2 p.u. jaką w operacie szacunkowym przyjął rzeczoznawca majątkowy oraz kwotę bonifikaty, o której mowa w §115 ust.1 Statutu Spółdzielni, jeśli Rada Nadzorcza podejmie stosowną Uchwałę o jej wprowadzeniu i wysokości.
2. W umowie o przekształceniu prawa Zarząd Spółdzielni określa warunki zwrotu bonifikaty na rzecz Spółdzielni na zasadach ustalonych w Statucie oraz § 15 i 16 nin. Regulaminu.


§ 14


Koszty określenia wartości rynkowej lokalu – operat szacunkowy – o którym mowa  w §12 obciążają osobę, z którą Spółdzielnia zawiera Umowę o przekształceniu prawa do lokalu mieszkalnego.


§ 15


W przypadku zbycia przez członka lub Jego spadkobiercę własnościowego prawa do lokalu w drodze odpłatnej lub nieodpłatnej, lub gdy złoży wniosek o ustanowienie odrębnej własności tego prawa – przed upływem 5 lat od daty zawarcia Umowy o ustanowienie  własnościowego prawa – kwota bonifikaty o której mowa w §13 zaliczonej na wkład budowlany staje się natychmiast wymagalna.


§ 16


Postanowień § 15 nie stosuje się w przypadku:
1. Zrzeczenia się na rzecz Spółdzielni prawa do zajmowanego mieszkania w związku  z uzyskaniem innego Spółdzielczego mieszkania własnościowego.
2. Wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu na skutek śmierci członka Spółdzielni i przejęcia mieszkania przez Spółdzielnię do swojej dyspozycji.
3. Darowizny własnościowego prawa do lokalu na rzecz małżonka,  zstępnych lub wstępnych współmałżonków chyba, że osoba obdarowana zbędzie nabyte tą drogą prawo przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy o przekształceniu  i ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.


§ 17


Zarząd może odmówić przekształcenia, o którym mowa w §12 jeżeli:
1. Z wnioskiem występuje członek po rozwodzie, ale przed dokonaniem podziału majątku wspólnego, a  spółdzielcze prawo do lokalu należało do obojga małżonków,
2. Wnioskodawca nie wykonuje obowiązków statutowych oraz wynikających  z regulaminów wobec Spółdzielni, przez co należy rozumieć również zaległości  w opłatach na rzecz Spółdzielni jak i permanentną zwłokę w ich regulowaniu (§114 ust. 5 Statutu).


V. Przeniesienie własności lokalu – na odrębną własność.


§ 18


1. Przeniesienie prawa do lokalu na odrębną własność następuje na pisemny wniosek osób, którym przysługuje:
a) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
c) spółdzielcze własnościowe prawo do garażu lub lokalu użytkowego.
2. Jeśli wniosek dotyczy członka posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, Spółdzielnia zawiadamia członka o konieczności sporządzenia na swój koszt operatu szacunkowego wartości rynkowej lokalu, na podstawie którego, ustali wysokość posiadanego wkładu mieszkaniowego, waloryzując proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej i określi wysokość wkładu uzupełniającego wkład budowlany z zakreśleniem terminu wpłaty, wliczając również przypadający na Jego lokal koszt z tyt. modernizacji budynku, oraz ewentualnych zadłużeń z innych tytułów.
3. Jeśli wniosek dotyczy członka posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia określa i zawiadamia członka o obowiązku dokonania wpłaty  w wyznaczonym terminie – przypadającej na jego lokal kwoty uzupełniającej wkład budowlany z tytułu modernizacji budynku, oraz ewentualnych zadłużeń z innych tytułów. W przypadku skorzystania z bonifikaty przy zmianie prawa z lokatorskiego na własnościowe – członek zobowiązany jest zwrócić udzieloną bonifikatę do Spółdzielni, jeżeli wystąpi z wnioskiem o przeniesienie własności przed upływem 5 lat od daty ustanowienia spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu.
4. Wpłaty, o których mowa w ust. 2 i 3 wyliczone przez Spółdzielnię, członek obowiązany jest wnieść przed zawarciem Umowy o ustanowienie odrębnej własności w terminie nie przekraczającym 2 m-cy od dnia pisemnego powiadomienia  o warunkach finansowych.


§ 19


1. Przeniesienie własności lokalu przez Spółdzielnię na uprawnionego członka następuje w formie Aktu Notarialnego, po dokonaniu przez niego wpłat określonych  w §18 ust. 2 i 3. O terminie i miejscu zawarcia Aktu Notarialnego Spółdzielnia zawiadamia członka z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Koszty zawarcia Umowy – Aktu Notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej bądź wpisu do księgi wieczystej, obciążają członka Spółdzielni.
3. Powstanie prawa odrębnej własności następuje z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej.


§ 20


1. Zarząd może wstrzymać rozpatrywanie wniosku o przeniesienie na odrębną własność lokalu w przypadku, gdy w chwili złożenia wniosku:
- toczy się postępowanie wewnątrzspółdzielcze lub sądowe związane z prawem do lokalu, którego wniosek dotyczy,
- nie jest uregulowane prawo spadkowe do wkładu budowlanego po zgonie jednego z małżonków, którym wspólnie przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- nie zostało przeprowadzone postępowanie o nabycie spadku po zgonie osoby posiadającej w całości lub w części ułamkowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- nie jest wskazana, po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, osoba uprawniona do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przydzielonego lub ustanowionego na rzecz  małżonków.
2. W takim przypadku rozpatrzenie wniosku wstrzymuje się do czasu zakończenia  postępowania, o którym mowa w ust. 1 ustalenia osób uprawnionych.


VI. Ustanie członkostwa i wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu.


§  21


1. Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa i podjęcia przez Zarząd Uchwały o wygaśnięciu prawa.
Spółdzielnia zawiadamia zainteresowanych o wygaśnięciu prawa w formie pisemnej.
2. Po wygaśnięciu prawa do lokalu mieszkalnego, były członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, są obowiązani do opróżnienia lokalu i przekazania do dyspozycji Spółdzielni.
Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
Termin do opróżnienia lokalu i przekazania go Spółdzielni, po wygaśnięciu prawa wynosi 3 miesiące. 
W uzasadnionych przypadkach i sytuacjach, Spółdzielnia może przedłużyć ten termin.
3. Warunkiem do rozliczenia i wypłaty należności z tytułu wkładu mieszkaniowego jest opróżnienie lokalu z osób i rzeczy oraz wymeldowanie wszystkich osób z lokalu i protokolarne przekazanie mieszkania do dyspozycji Spółdzielni.


§ 22


1. Spółdzielnia może zawrzeć z byłym członkiem umowę najmu na dalsze korzystanie z mieszkania na czas nieoznaczony z prawem rozwiązania jej za uprzednim  3-miesięcznym wypowiedzeniem bądź na czas oznaczony tj. do czasu wykonania orzeczonej eksmisji z lokalu. W przypadku zalegania z opłatami czynszowymi, rozwiązanie umowy z tej przyczyny winno być poprzedzone zawarciem Ugody – zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o ochronie praw lokatorów .
2. Umowę Najmu można zawrzeć z byłym członkiem zarówno w przypadku korzystania przez niego z mieszkania dotychczas zajmowanego jak i w razie przekwaterowania go do lokalu mniejszego, jeśli wykluczenie członka nastąpiło w związku z permanentną zwłoką w płaceniu czynszu lub wysokim zadłużeniem z tego tytułu.
3. Zawarcie Umowy Najmu zależy od uznaniowej decyzji Zarządu Spółdzielni,  a postanowienie określone w ust.1 nie rodzi po stronie byłego członka roszczenia  o zawarcie takiej Umowy.
4. W przypadku zawarcia Umowy Najmu Zarząd Spółdzielni pobiera z wkładu mieszkaniowego kwotę kaucji obliczoną zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów  i potrąca z niego zadłużenie byłego członka z tytułu opłat za mieszkanie i innych należności przysługujących Spółdzielni, w tym z tytułu amortyzacji mieszkania  wg stanu na dzień zawarcia Umowy Najmu.
5. Pozostałą część wkładu Spółdzielnia wypłaca członkowi, ale tylko z chwilą opróżnienia lokalu z tym, że w razie zadłużenia członka z tyt. czynszu najmu  i innych opłat za korzystanie z mieszkania – zadłużenie to potrąca z tego wkładu na bieżąco.
Strony umowy mogą również ustalić, że pozostały do wypłaty wkład zostanie postawiony do dyspozycji Spółdzielni w całości lub części na pokrywanie czynszu i opłat bieżących za mieszkanie w czasie trwania Umowy Najmu.


§ 23


Prawo potrącenia z wkładu mieszkaniowego zadłużenia byłego członka z tytułu wszelkich należności wobec Spółdzielni – przysługuje Spółdzielni niezależnie od zawarcia Umowy Najmu i może być zrealizowane bezpośrednio po ustaniu członkostwa w zakresie zadłużenia istniejącego na dzień wykluczenia jak i na bieżąco w zakresie następnych zadłużeń powstałych w czasie korzystania z mieszkania przez byłego członka bez tytułu prawnego.


§ 24


1. Przepisy dotyczące możliwości zawarcia Umowy Najmu nie dotyczą osób, które utraciły członkostwo, a którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
2. W przypadku ustania członkostwa osoby określonej w ust.1 – osoby te wnoszą na rzecz Spółdzielni opłaty eksploatacyjne za używanie lokalu wg rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię, przypadających na jego lokal.

 

VII. Postanowienia końcowe.


1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 24.XI.2004, Uchwałą nr 54/27/2004.
2. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Radę Nadzorczą.
3. Traci moc „Regulamin przyjmowania na członków, przydziału i zamiany mieszkań w SM „Jutrzenka” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Jutrzenka”  Nr 30/15/V/95 z dnia 28.11.1995r.

 

ANEKS

z dnia 09.06.2005r. do "Regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Krakowie", zatwierdzony Uchwałą  Nr 119/42/2005 Rady Nadzorczej S.M. "JUTRZENKA" w Krakowie z dnia 15.VI.2005 r.

§1

1. W §7 w ust. 1 dodaje się zapis:

Zgodnie z § 87 ust.2 Statutu, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu lokalu mieszkalnego.

2. W § 7 ust. 4 po słowach "Spółdzielnia ustanawia" skreśla się słowo "wyłącznie", dalszy zapis bez zmiany.

3. Dodaje się w § 7 ust. 4 drugie zdanie w brzmieniu: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Spółdzielnia może odzyskać od byłego członka Spółdzielni lokal o większej powierzchni użytkowej, Zarząd może zawrzeć z tą osobą umowę najmu lokalu mieszkalnego o mniejszej powierzchni, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. W stosunku do odzyskanego lokalu o większej powierzchni Zarząd stosuje procedurę zawartą w zapisie § 7 ust. 4 i 5 Regulaminu.

§2

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

§3

Pozostałe postanowienia Regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali w Spółdzielnie Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Krakowie nie ulegają zmianie.