Regulamin przetargu na określ.rynk.wart.lokalu mieszk. i ust. prawa odr.własn.i wynaj.lok.uż.i garaż

Regulamin przetargu w SM „JUTRZENKA” w Krakowie

na określenie rynkowej wartości lokalu mieszkalnego

i ustanowienie prawa odrębnej jego własności

oraz na wynajem lokali użytkowych i garaży + ANEKS

 

 

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie zasad określonych w Dzienniku Ustaw Nr 97 poz.443 w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych (z 1993r.).

 

§ 1

1. Lokale mieszkalne prawnie wolne mogą być zbyte przez Spółdzielnię w drodze przetargu jako lokale o statusie odrębnej własności tych lokali.

2. Przetarg przeprowadza się w formie ustnej.

3. Wysokość ceny wywoławczej 1 m2 p.u. ustala każdorazowo Zarząd Spółdzielni, przyjmując za podstawę wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, na podstawie przepisów Działu IV, rozdział I ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Różnica pomiędzy wkładem budowlanym a kwotą wylicytowaną stanowi wolne środki, które winny być przeznaczone na fundusz remontowy.

5. Koszt wyceny lokalu mieszkalnego dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wlicza się w stawkę wyjściową za 1m2 pow. użytk. danego lokalu w przypadku gdy koszt wyceny poniosła Spółdzielnia.

6. Wysokość ceny wywoławczej za 1m² pow. użytk. w przypadku wynajmu lokali użytkowych i garaży ustala każdorazowo Zarząd Spółdzielni.

 

§ 2

1. Komisja przetargowa składa się z 5 do 6 osób wybieranych w pierwszym kwartale każdego  roku na okres do czasu wyboru nowej Komisji w kolejnym roku.

2. W skład Komisji  wchodzi 3 pracowników Spółdzielni zaproponowanych przez Zarząd Spółdzielni, w tym członek Zarządu (nie uczestniczy Prezes i Zastępca) oraz 2 do 3 członków Rady Nadzorczej zaproponowanych przez Radę Nadzorczą.

3. Powołania Komisji Przetargowej i wyboru Przewodniczącego Komisji Przetargowej dokonuje Rada Nadzorcza spośród osób wskazanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

4. Członkowie Komisji Przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu przetargowym ze strony Spółdzielni są związani tajemnicą służbową w zakresie wiadomości, które uzyskały w toku postępowania.

5.W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby, które są członkami rodzin stającego do przetargu, bądź pozostającego ze stającym do przetargu w takim stosunku faktycznym lub prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

6.Członek Komisji, który stwierdzi w toku postępowania przetargowego, że mają miejsce okoliczności określone w pkt.5, powinien niezwłocznie wyłączyć się z dalszego postępowania.

§ 3

1.Ogłoszenie o przetargu Spółdzielnia zamieszcza w swojej siedzibie, a także w gablotach i na bramach wejściowych budynków Spółdzielni.

2.Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:

a) nazwę i adres Spółdzielni,

b) rodzaj przetargu,

c) lokalizację i strukturę lokalu mieszkalnego oraz jego pow. użytkową,

d) warunki i termin możliwych oględzin lokalu,

e) cenę wywoławczą, wysokość wadium i kwotę postąpienia,

f) informację o warunkach jakie muszą spełnić stający do przetargu,

g) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

 

§ 4

1. Wyznaczony przez Spółdzielnię termin przetargu nie może być krótszy niż 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni oraz w gablotach i na bramach wejściowych budynków Spółdzielni.

2. W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, Zarząd ogłasza drugi przetarg w terminie 14 dni od pierwszego w trybie określonym w §3 ust.1 i dodatkowo z ogłoszeniem o przetargu w gazecie lokalnej.

3. W przypadku dwukrotnego nie dojścia do skutku przetargu, dopuszcza się przetarg z udziałem jednego oferenta pod warunkiem, że cena 1m2pu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4. W przypadku wynajmu lokali użytkowych i garaży przetarg odbywa się wyłącznie w formie pisemnej ofertowej bez udziału oferentów.

 

§ 5

1. W przetargu nie mogą brać udziału członkowie Komisji Przetargowej oraz osoby uczestniczące w charakterze urzędowym.

2. Przetarg może się odbyć jeżeli weźmie w nim udział co najmniej dwóch licytantów  z wyjątkiem przypadku określonego w §4 ust.3.

3. W wyjątkowych przypadkach Komisja Przetargowa może zezwolić na obecność /bez prawa głosu w licytacji/ najbliższych członków rodziny, nie więcej niż 2 osoby na uczestnika przetargu.

 

§ 6

1. Osoby stające do przetargu obowiązane są do wniesienia wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Wysokość wadium w odniesieniu do lokali mieszkalnych ustalana jest przez Zarząd Spółdzielni i odpowiada 10% iloczynu powierzchni użytkowej przez stawkę wywoławczą.

3. Osoby, które wpłaciły wadium otrzymują numerowane karty uczestnictwa, uprawniające do udziału w przetargu, przy licytacji.

 

§ 7

1. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium w wartości nominalnej gdy nastąpi:

a) zakończenie postępowania przetargowego – wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz osoby, która wygrała przetarg – w dniu przetargu,

b) rezygnacja uczestnika z udziału w przetargu, jeżeli to nastąpiło przed licytacją – w dniu przetargu,

c) odwołanie lub unieważnienie przetargu.

2. Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu.

W przypadku, gdy Nabywca ubiega się o kredyt bankowy na zakup mieszkania – dopuszcza się możliwość wpłacenia do 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu 30% ceny nabycia, a pozostałe 70% do 20 dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu. Na tę okoliczność nabywca składa stosowne oświadczenie do Protokołu z przeprowadzonego przetargu.

3. Nabywca, który w terminie określonym w pkt.2 nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z wygrania przetargu i wpłacone wadium.

4. Wadium zaliczone jest na poczet wartości mieszkania osobie, która wygrała przetarg i nie podlega zwrotowi.

5. Zarząd zawrze z nabywcą w terminie 30 dni od wpłaty ceny nabycia - umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu w formie Aktu Notarialnego sprzedaży i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Łączne koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, koszty założenia księgi wieczystej i wpisu do księgi wieczystej oraz wypisów aktu notarialnego obciążają nabywcę lokalu.

6. W przypadku lokali użytkowych i garaży najemca, który wygrał przetarg obowiązany jest uiścić kaucję w wysokości czteromiesięcznego wymiaru czynszu, przy czym wadium zalicza się na poczet kaucji.

 

§ 8

1. Osoby stające do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin Przetargowy winien być wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni na 7 dni przed dniem przetargu.

 

§ 9

1. Przetarg odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

2. Przewodniczący Komisji rozpoczynając postępowanie przetargowe:

a)    odczytuje warunki przetargu,

b)   potwierdza zgodność wniesionego wadium,

c)    postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 50 zł.

3. Licytacja odbywa się przez ustne zgłaszanie postąpień, a kończy się dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych zgłoszeń. Po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg po trzecim ogłoszeniu ostatniego postąpienia udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą stawkę.

4. W przypadku lokali użytkowych i garaży przetarg wygrywa oferent, który zaproponował najlepsze warunki finansowe lub najbardziej potrzebny rodzaj działalności na danym terenie.

 

§ 10

1. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

a) skład Komisji Przetargowej,

b) miejsce i datę przetargu,

c) cenę wywoławczą,

d) kwoty postąpienia w licytacji,

e) wysokość kwoty wylicytowanej,

f) oświadczenie osoby, która wygrała przetarg, że znane są jej warunki nabycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego,

g) podpisy Komisji Przetargowej.

2. W przypadku wynajmu lokali użytkowych przy wyborze oferty mniej korzystnej finansowo w protokole należy zaznaczyć uzasadnienie wyboru.

 

§ 11

1. Komisja Przetargowa ma prawo unieważnić przetarg bez podania przyczyny, sporządzając na tę okoliczność protokół wewnętrzny, zawierający uzasadnienie jego unieważnienia.

2. W sprawach nie objętych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 14.12.2010 r.  Uchwałą Nr 133/72/XII/2010.

2. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

3. Traci moc „Regulamin przetargu na określenie rynkowej wartości lokalu mieszkalnego w SM „Jutrzenka” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 28/11/IX/2002 z dnia 24.09.2002 r.

 

ANEKS Nr 1

do "Regulaminu przetargu w SM "Jutrzenka" w Krakowie na określenie rynkowej wartości lokalu mieszkalnego i ustanowienie prawa odrębnej jego własności oraz na wynajem lokali użytkowych i garaży"

zatwierdzony Uchwałą Nr 8/IX/2011 Rady Nadzorczej S.M. Jutrzenka z dnia 27.09.2011 r.

§1

W § 4 do ust. 4 dodaje się zdanie o treści:

"O ewentualnym odstąpieniu od pisemnego przetargu ofertowego na wynajem lokali użytkowych i garaży decyzję podejmuje Rada Nadzorcza".

§2

 

Pozostałe punkty Regulaminu - bez zmian.

 

 

ANEKS NR 2/2015


§1

W § 2 zmienia się treść ust. 1 i 2, które otrzymują nowe brzmienie:

1. Komisja Przetargowa składa się z 6 osób wybieranych w IV kwartale każdego roku na okres do czasu wyboru nowej Komisji w kolejnym roku.

2. W skład Komisji wchodzi 3 pracowników Spółdzielni wybranych przez Zarząd Spółdzielni oraz 3 członków Rady Nadzorczej wybranych przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Pozostała treść Regulaminu bez zmian.

§ 3

Niniejszy ANEKS został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 32/2015 w dniu 15.12.2015 r.