Regulamin przeglądów wiosennych

REGULAMIN PRZEGLĄDÓW WIOSENNYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ„JUTRZENKA”  W KRAKOWIE

& 1

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” dokonywane są corocznie wiosenne przeglądy zasobów tj. terenów zielonych, budynków mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Przeglądy prowadzone są przez powołane Komisje wg. Ustalonego harmonogramu.

 

& 2

Podczas dokonywania przeglądów wiosennych Komisja ma obowiązek dokonać szczegółowej kontroli stanu higieniczno-porządkowego części wspólnych budynku tj. wózkowni, suszarni, korytarzy piwnicznych, klatek schodowych, pomieszczeń zsypowych wraz z terenem zewnętrznym będącym w zasobach Spółdzielni tj. zieleńcami, chodnikami itp.

Komisja sprawdza również wzrokowo elewacje budynków wraz z balkonami i rynnami. Komisja kontroluje realizację ustaleń zawartych w protokole z przeglądów wiosennych z poprzedniego roku.

 

& 3

Przeglądy wiosenne zasobów odbywają się raz w roku w terminie od 1 kwietnia do 31 maja. Szczegółowy harmonogram przeglądów na dany rok ustalany jest przez Dział Techniczny w porozumieniu z Działem Administracji oraz Członkami Rady Nadzorczej.

 

& 4

W przeglądach wiosennych zasobów biorą udział wytypowani Członkowie Rady Nadzorczej, Pracownicy Działu Technicznego i Eksploatacji wskazani przez Kierownika Działu oraz Administratorzy Osiedli.

 

& 5

Kontrola stanu technicznego i higieniczno-porządkowego budynków odbywa się w obecności osoby sprzątającej dany budynek, która ma obowiązek zapewnić Komisji dostęp do wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania tj. piwnic, wózkowni i suszarni.

& 6

1.         Z przeprowadzonych przeglądów Dział Techniczny sporządza Protokół w pięciu  jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół powinien zawierać termin usunięcia  stwierdzonych usterek i nieprawidłowości oraz wskazywać osoby odpowiedzialne za  realizację.

2.         Po podpisaniu Protokołu przez wszystkich członków Komisji poszczególne  egzemplarze zostają przekazane Kierownikowi Działu Technicznego, Działowi  Administracji i Eksploatacji, Firmie „Krakopol”, a jeden egzemplarz pozostaje w Dziale Technicznym.

 

& 7

1.         Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu

w dniu 25.04.2017 roku, UCHWAŁĄ Nr 10/2017.

2.         Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.05.2017 roku.