Regulamin określający obowiązki Spółdzielni oraz Członków, Najemców i Właścicieli

REGULAMIN

określający obowiązki Spółdzielni oraz Członków, Najemców i Właścicieli w zakresie napraw lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z ww. osobami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”w Krakowie

I. Podział napraw wewnątrz lokali na obowiązujące Spółdzielnię oraz Członków, Najemców i Właścicieli.

§1.

Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne, remontowe elementów konstrukcyjnych, wykończenia i wyposażenia wewnątrz lokali.

§2.

1. Podstawowe obowiązki Spółdzielni w ramach opłat za eksploatację i konserwację budynku oraz na fundusz remontowy w zakresie napraw wewnątrz lokalu obejmują:

1.1. naprawy instalacji kanalizacyjnej budynku do kratki ściekowej włącznie i kielicha trojaka dla podłączenia miski ustępowej, zlewozmywaka  i umywalki,

1.2. udrażnianie instalacji kanalizacyjnej budynku bez podłączeń umywalek, zlewów, miski ustępowej, wanien oraz kratek ściekowych.

1.3. naprawy instalacji wodnej budynku do zaworu odcinającego w łazience i kuchni włącznie z zaworem,

1.4. naprawy instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych do zabezpieczenia w mieszkaniach włącznie, (bez wymiany bezpieczników) wraz z okresową kontrolą skuteczności zerowania i rezystancji izolacji całej instalacji zgodnie z Prawem Budowlanym,

1.5. naprawa całej instalacji centralnego ogrzewania, z wyjątkiem dewastacji, kradzieży spowodowanych przez mieszkańców,

1.6. naprawa, doszczelnienie całej instalacji gazowej do zaworów zamykających dopływ gazu do kuchni, pieca łazienkowego i termy włącznie z zaworami (nie dotyczy wewnętrznej instalacji przerobionej przez lokatora bez zezwolenia i odbioru) oraz kontrola okresowa szczelności wynikająca z przepisów Prawa Budowlanego.

1.7. naprawy tynków wewnątrz lokalu, na loggiach i balkonach w przypadku odpadnięcia ponad 0,5 m2 w jednym miejscu (za wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych przez lokatora np. nadmierne zamoczenia ścian, uszkodzenia mechaniczne, itp.),

1.8. naprawy polegające na usunięciu zniszczeń wewnątrz lokalu, loggiach i balkonach na skutek nie wykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni (np. zacieków powstałych na skutek nieszczelności dachów, instalacji kanalizacyjnej, wodnej, centralnego ogrzewania), po komisyjnej kwalifikacji konieczności i zakresu wykonania, a w uzasadnionych przypadkach również odmalowanie,

1.9. kontrola i naprawa przewodów wentylacyjnych i spalinowych  w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

1.10. wszelkie naprawy objęte obowiązkami Spółdzielni kwalifikowane są komisyjnie przez dział techniczny.

§3

1. Naprawy wewnątrz lokalu nie zaliczone w §2 do obowiązków Spółdzielni obciążają Członków, Najemców i Właścicieli zajmujących te lokale.

Do obowiązków ww. osób należą w szczególności:

1.1. na wykonywane w lokalu prace remontowe wymagane jest wcześniejsze uzyskanie od Spółdzielni warunków technicznych wykonania robót w formie pisemnej.

1.2. utrzymanie mieszkania i urządzeń techniczno sanitarnych w należytym stanie zapewniające bezpieczne użytkowanie

1.3. naprawy urządzeń techniczno–sanitarnych w mieszkaniu łącznie z wymianą tych urządzeń,

1.4. naprawy posadzek i wymiany podłóg z PCV, parkietu, mozaiki parkietowej i okładzin ceramicznych,

1.5. odnawianie lokalu polegającego na:

a) malowaniu sufitów i ścian lub tapetowaniu ścian z częstotliwością wynikającą z ich właściwości techniczno–estetycznych, włącznie z loggiami i balkonami,

b) malowaniu olejnym drzwi i okien od strony wewnętrznej  i zewnętrznej, grzejników, rur i innych urządzeń malowanych olejno dla zabezpieczenia przed korozją – w miarę potrzeby,

c) w przypadku układania ściennych lub podłogowych okładzin ceramicznych, szklanych, drewnianych itp.., należy zachować część materiału na usunięcie ewentualnych skutków awarii w przyszłości.

1.6. naprawy lub wymiany uszkodzonych pływaków, zaworów w spłuczkach ustępowych oraz wymianę zużytych uszczelek w zaworach czerpalnych i w ustępowych spłuczkach ciśnieniowych itp.

1.7. naprawy wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych w wyniku użytkowania i podczas przeprowadzanych remontów mieszkań,

1.8. naprawy, wymiany i usuwanie przyczyn zatkania przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych,

1.9. naprawy i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

1.10. naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym wraz z osprzętem od zabezpieczenia w lokalu do gniazd wyłączników lamp włącznie z wymianą bezpieczników,

1.11. naprawa lub wymiana całej instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym wraz z osprzętem i okresowa kontrola skuteczności zerowania i rezystancji izolacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane art.62,

1.12. legalizacja wodomierzy zainstalowanych w mieszkaniu co 5 lat.

II. Rozliczenie finansowe Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale mieszkalne, lub lokale o innym przeznaczeniu.

§4

Rozliczeń Spółdzielni z Osobami zwalniającymi lokale z tytułu udziału, wkładu i opłat czynszowych – dokonuje się według zasad określonych w Statucie i odpowiednich Regulaminach obowiązujących w Spółdzielni oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

§5

1. Osoba zwalniająca lokal obowiązana jest:

1.1. przekazać lokal Spółdzielni w stanie odnowionym i dobrym pod względem techniczno sanitarnym nadającym się do dalszego zamieszkiwania i użytkowania. (Odnowienie lokalu powinno polegać na pomalowaniu ścian sufitów oraz lamperii, drzwi i okien, grzejników, rur i innych urządzeń malowanych olejno dla zabezpieczenia przed korozją).

1.2.  usunąć lub pokryć koszty usunięcia uszkodzeń w lokalu i jego wyposażenia przekraczających normalne zużycie powstałych z przyczyn leżących po stronie Członka, Właściciela, Najemcy, lub osób z nim zamieszkałych.

1.3. wykonać naprawę, lub pokryć koszty nadmiernego zużycia, lub wymiany podłóg wynikających z braku bieżącej konserwacji, dbałości lub zniszczenia.

2. Spółdzielnia ma prawo obciążyć kosztami napraw określonych w § 5 ust.1 osobę zdającą lokal, a w razie odmowy zapłaty dochodzić jej na drodze sądowej.

3. Oceny stopnia zużycia lokalu i jego wyposażenia dokonuje się komisyjnie z udziałem zainteresowanego Członka, Najemcy lub Właściciela lokalu.

4. W przypadku zwolnienia i przekazania lokalu do Spółdzielni wartość dodatkowego wyposażenia i wykończenia lokalu będzie uwzględniona przy wycenie rynkowej wartości lokalu przez rzeczoznawcę.

§6

1. Zabrania się:

1.1. układania boazerii w łazienkach, wc i kuchniach,

1.2. zasłaniania kratek wentylacyjnych i otworów drzwiowych,

1.3. samowolnych przeróbek instalacji gazu oraz rozkuwania przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

III. Postanowienia końcowe.

§7

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 24.03.2009 r. Uchwałą Nr 45/24/III/2009.

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 24.03.2009 r.

3. W związku z powyższym traci moc „Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i Członków w zakresie napraw lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z Członkami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie, zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2/V/96 z dnia 27.02.1996r.