Regulamin monitoringu budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Krakowie

Regulamin

monitoringu budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Krakowie

 

§  1

Niniejszy Regulamin określa tryb zakładania systemu monitoringu w budynkach i ich otoczeniu w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni.

§  2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Spółdzielni - należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową "Jutrzenka" w Krakowie,

Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Krakowie,

Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Krakowie,

Użytkowniku lokalu - należy przez to rozumieć członka Spółdzielni posiadającego spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu, osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności, najemcę lokalu, a także osobę zajmującą lokal w zasobach Spółdzielni bez tytułu prawnego.

§  3

1. System monitoringu to kamery i rejestratory.

2. Każdy budynek monitorowany oznaczony będzie tablicami informującymi o monitorowaniu i rejestracji obrazu budynku i jego najbliższego otoczenia.

§  4

1. System monitoringu jest zakładany na wniosek użytkowników lokali zamieszkujących w danym budynku.

2. Zarząd rozpoczyna realizację wniosku przez rozesłanie ankiet do użytkowników lokali danego budynku.

3. Ankiety, w których 50%+1 użytkownik lokalu mieszkalnego w danym budynku wyrazi wolę m.in. zainstalowania monitoringu i rejestracji obrazu stanowią podstawę do podjęcia decyzji przez Zarząd o montażu monitoringu w przedmiotowym budynku, po uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§  5

Demontaż systemu monitoringu możliwy jest na wniosek 50% + 1 użytkownik lokalu tego budynku.

§  6

1. Koszty montażu monitoringu i ewentualnego demontażu będą pokrywane z funduszu remontowego danego budynku.

2. Koszty eksploatacji ponoszone będą przez użytkowników lokali w danym budynku. Zostanie wprowadzona dodatkowa, oddzielna opłata za monitoring. Wysokość opłaty wynikać będzie z przyjętej i zaakceptowanej przez Zarząd Spółdzielni kalkulacji przedstawionej przez oferenta wybranego w drodze przetargu na montaż i eksploatację systemu monitoringu.

3. Koszty eksploatacji monitoringu w danym budynku są rozliczane na lokal mieszkalny, bez względu na posiadany tytuł prawny do lokalu lub jego brak.

§  7

1. Dane pochodzące z nagrań kamer wideo /obraz i dźwięk/ umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe.

2. Administratorem danych jest Zarząd Spółdzielni, który jest zobowiązany wykonywać obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych/ j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./.

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w dniu 27.10.2009 Uchwałą nr 64/38/X/2009.