Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Regulamin

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie

 

§ 1

Niniejszy Regulamin opracowany został na podstawie § 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Krakowie.

§ 2

  1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, powoływana jest przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 38 Statutu Spółdzielni w oparciu o postanowienia § 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” dla sprawniejszego wykonywania zadań nadzorczo – kontrolnych Rady w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości Spółdzielni.

  2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Do zakresu działania Komisji należy:

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli – raz na kwartał w zakresie:

- wykonania planów gospodarczo–finansowych, w tym gospodarowania funduszem płac,
- prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
- dyscypliny zatrudnienia,
- zadłużeń czynszowych na lokalach mieszkalnych i użytkowych.

2. Przeprowadzanie kontroli zamknięć rocznych ksiąg rachunkowych i rocznych sprawozdań finansowych, opiniowanie orzeczeń rzeczoznawców w przedmiocie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz stawianie wniosków w sprawie zatwierdzenia bilansu.

3. Opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni dotyczących głównie problematyki finansowej.

4. Opiniowanie projektów wieloletnich planów działalności i rocznych planów gospodarczo–finansowych Spółdzielni.

5. Opiniowanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz wniosków dotyczących liczby etatów.

6. Opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zatrudnienia oraz zwolnienia z  pracy głównego księgowego Spółdzielni.

7. Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji i zabezpieczenia majątku Spółdzielni. Opracowanie projektów rocznych planów Komisji oraz sprawozdań w zakresie jego wykonania.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru i kontroli gospodarki finansowej oraz rachunkowości Spółdzielni.

§ 4

1. Komisja składa się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą ze swojego grona na okres trwania kadencji.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza.

3. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego.

§ 5

1. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie Komisji w uzasadnionych przypadkach z podaniem przyczyny wprowadzenia zmiany.

2. Komisja Rewizyjna może wystąpić o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach – bez usprawiedliwienia.

§ 6

1. Wnioski Komisji mają charakter opiniotwórczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

2. Komisja nie może podejmować uchwał w zastępstwie Rady Nadzorczej.

3. Komisja Rewizyjna współpracuje z innymi Komisjami Rady i w miarę potrzeby bierze udział we wspólnych posiedzeniach.

§ 7

1.  Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca.

2. W pracach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone do współpracy przez przewodniczącego Komisji – po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą.

3. Komisja może – za zgodą Rady – powoływać rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień przy zachowaniu ogólnych zasad udzielania zleceń.

4. Komisja – za zgodą Rady Nadzorczej – może powoływać podkomisje dla zajęcia się określonymi zadaniami.

5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności – zastępca.

6. Zawiadomienie o terminach posiedzeń i porządku obrad Komisji powinny być doręczone członkom najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, a w wyjątkowych przypadkach na 1 dzień przed tym terminem.

7. Członkom Komisji przysługuje prawo uzupełnienia porządku obrad o sprawy przez nich wnoszone.

§ 8

W posiedzeniach Komisji – poza członkami i osobami, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3 – mogą brać udział z głosem doradczym:

-  pozostali członkowie Rady,

-  członkowie Zarządu,

-  inne zaproszone osoby.

§ 9

Komisja jest zobowiązana do przekazywania Radzie Nadzorczej wniosków, sprawozdań, spostrzeżeń z wykonywanych czynności kontrolnych.

§ 10

Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 11

Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 12

1. Protokół z posiedzenia Komisji winien zawierać:

- datę posiedzenia,
- listę obecności i listę zaproszonych gości,
- porządek posiedzenia,
- treść wniosków i opinii oraz wynik głosowania.

2. Protokół z posiedzenia podpisuje przewodniczący Komisji i członkowie biorący udział w posiedzeniu.

3. Protokół Komisji zawierający opinie i wnioski z przeprowadzonych czynności umieszcza się na poczcie elektronicznej Rady Nadzorczej oraz w dokumentacji Komisji do 5-ciu dni od daty posiedzenia. Zarząd winien zapoznać się z protokołem i ewentualne uwagi przekazać Radzie Nadzorczej.

4.  Zarząd winien zapoznać się z protokołem i ewentualne uwagi przedstawić Radzie Nadzorczej.

5. Obsługę techniczną Komisji w miarę potrzeby prowadzi wyznaczony pracownik Spółdzielni.

§ 13

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jutrzenka” w dniu 23.09.2008 r. Uchwałą Nr 6/07/IX/2008.

Równocześnie traci moc Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony w dniu 24.11.2004 r. Uchwałą Rady Nadzorczej  Nr  52/27/2004.