Regulamin gospodarowania odpadami komunalnymi

 

REGULAMIN

szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od Dysponentów lokali
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” oraz rozliczania kosztów z tym związanych.


§ 1

1. Podstawy prawne :

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21);
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.
z 2012 r. poz. 391);
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180 poz. 1495 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79 poz. 666 z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i zakres odbierania odpadów komunalnych od Dysponentów lokali w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” oraz sposób ustalania rozliczenia kosztów wywozu odpadów komunalnych i nieczystości stałych.

3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o :

1) Spółdzielni – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka” z siedzibą : 31-834 Kraków os. Jagiellońskie 19;

2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”;

3) Dysponencie lokalu – należy przez to rozumieć :

- osobę, której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu z członkostwem lub bez członkostwa
w Spółdzielni,
- osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z członkostwem lub bez członkostwa  w Spółdzielni,
- osobę, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
- osobę, która zajmuje lokal bez tytułu prawnego,
- najemcę lokalu spółdzielczego.

4) Właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

5) Zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne.

6) Zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

 

§  2

1. Spółdzielnia zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym informowanie o miejscach wyznaczonych na terenie gminy do selektywnego zbierania przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, budowlano-remontowych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych i bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji),

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie,

4) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,

5) realizację innych obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Spółdzielnia jest zobowiązana do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja dotyczy każdej nieruchomości oddzielnie.

3. Spółdzielnia ma obowiązek dokonywania terminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty. Opłata dotyczy każdego miesiąca, w którym na danej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy lub są wytwarzane odpady komunalne. Wysokość należności wynika ze złożonej deklaracji.

4. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał po dniu 14 danego miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami za pozostałą część danego miesiąca kalendarzowego uiszcza się wraz z opłatą za następny miesiąc kalendarzowy.

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, Spółdzielnia jest zobowiązana złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

§  3

 

Spółdzielnia i dysponent lokalu prowadzą selektywne zbieranie odpadów komunalnych według poniżej podanych zasad :

1)  papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać łącznie do pojemnika na selektywnie zbieranie odpady komunalne, który jest koloru żółtego i posiada oznaczenie nieruchomości, z której pochodzą zebrane w nim odpady oraz napis „suche czyste”;

2) szkło należy zbierać do pojemnika na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne, który jest koloru zielonego;

3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy zbierać w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wskazanych przez Gminę Kraków.

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie, dysponent lokalu we własnym zakresie dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów budowlanych – wskazanego przez Gminę Kraków.

Worek użyty do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych powinien być wykonany z materiału PP−polipropylen, lub materiału równoważnego;

5) odpady zielone należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów  komunalnych, wskazanych przez Gminę Kraków, w workach o kolorze czarnym przeźroczystym.

6) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystanie z nieruchomości i umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.

Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, o którym mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

 

§ 4

1. Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej obowiązana jest do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (oprócz odpadów zielonych) oraz innych odpadów komunalnych niewymienionych w § 3 do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

2. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości wielorodzinnych jest koloru niebieskiego.

§ 5

1. Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości jest zobowiązana do wyposażenia nieruchomości w co najmniej  taką ilość pojemników na odpady komunalne, by odpowiadała ona wskaźnikowi wytwarzania odpadów komunalnych na jego nieruchomości.

2. Przyjmuje się 7,8 kg jako średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańca w ciągu tygodnia, co przeciętnie odpowiada nie mniej niż 0,04 m3 objętości tych odpadów.

3. Spółdzielnia jest zobowiązana zadeklarować potrzebę ustawienia na jej nieruchomości większej ilości pojemników niż to wynika z § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu, jeżeli jest to spowodowane większą ilością powstających na jego nieruchomości odpadów.

§ 6

Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości podaje do publicznej wiadomości w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych :

− zasady gromadzenia odpadów,
zasady korzystania z poszczególnych rodzajów pojemników na odpady,
wskazuje rodzaje odpadów, które nie mogą być gromadzone w poszczególnego rodzaju pojemnikach,
− informuje o sposobie i miejscach ich zbierania (odbioru).

§ 7

 

Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązana jest do zbierania odpadów komunalnych – zgodnie z zasadami określonymi w
§ 4 niniejszego regulaminu.

 

§ 8

 

Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obowiązana jest do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według zasad określonych w § 3 niniejszego regulaminu i wyposażenia nieruchomości, w co najmniej  taką ilość pojemników na odpady komunalne, by odpowiadała ona wskaźnikom nagromadzenia zawartym w art. 21 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, jednakże nie mniejszej niż odpowiadająca rzeczywistemu zapotrzebowaniu na pojemniki lub worki na danej nieruchomości.

 

§ 9

1. Spółdzielnia jest obowiązana umieścić pojemniki wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne.

 

2. Właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób by nie utrudniały przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód odbierający odpady komunalne.

 

§ 10

Do obowiązków dysponenta lokalu należy :

1. Wrzucać do pojemnika żółtego:

a) papier: opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, kartony i pudełka itp. przy czym wyrzucając czysty papier, karton, zeszyty, kalendarze (należy zawsze usuwać zszywki, metalowe części i plastikowe wstawki);

b) metal: opakowania z aluminium, blachy stalowej oraz  żelaza, np. puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny, naczynia do gotowania, metalowe narzędzia, rury, druty, folię aluminiową, pokrywki ze słoików, kapsle od butelek, metalowe zakrętki itp.;

c) tworzywa sztuczne: opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelka PET, opakowania po jogurtach, kefirach, margarynach, plastikowe worki, folie, torebki i reklamówki, plastikowe koszyki po owocach i po wyrobach garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe czyli kartony po sokach, mleku (tzw. tetrapaki), plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej itp., przy czym przed wyrzuceniem plastikowe czy tekturowe opakowania należy opróżnić z resztek, oczyścić, zgnieść lub spłaszczyć;

2. Wrzucać do pojemnika zielonego:

a) szkło: butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach itp.; przy czym szklane opakowania należy opróżnić, oczyścić, osuszyć, zdjąć nakrętki (nakrętki te należy wrzucić do żółtego pojemnika). Szklane opakowania należy wrzucić do pojemnika na szkło – koloru zielonego.

3. Dysponent lokalu nie wrzuca do żółtego pojemnika: zatłuszczonego papieru, tapet, kalek, opakowań z papieru wraz z zawartością , opakowań  ze szkła i tworzyw sztucznych z zawartością, zabawek, baterii, pojemników po smarach, farbach i innych substancjach niebezpiecznych, luster, porcelany, żarówek i świetlówek itp.

4. Pozostałe odpady komunalne (po wyselekcjonowaniu odpadów opakowaniowych do zielonego i żółtego pojemnika) należy wrzucać do pojemnika niebieskiego.

5. Segregację selektywną odpadów komunalnych przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Rodzaj pojemnika Rodzaj odpadów Wrzucaj Nie wrzucaj Sposób przygotowania Częstotliwość wywozu
1. Niebieski Zmieszane odpady komunalne frakcja mokra Odpady poza ujętymi w poz. 2 i 3, np. resztki jedzenia, obierki z jarzyn i owoców Odpadów wymienionych w poz. 2 i 3 Nie wymaga 2 x w tygodniu
2. Żółty Selektywnie zbierane odpady komunalne:
tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe
Papier:
opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, kartony, pudełka
Metal:
opakowania z aluminium i żelaza, puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny
Tworzywa sztuczne:
butelka PET, opakowania po jogurtach, kefirach, margarynach, folie i torebki, butelki po kosmetykach i środkach czystości oraz nakrętki z tworzyw sztucznych. Opakowania po sokach, mleku tzw. tetrapaki.
Tłustego i zabrudzonego papieru, toreb foliowych, kalki, pampersów, artykułów higienicznych, brudnych opakowań po żywności, opakowań po lekach i olejach, styropianu, zabawek, sprzętu AGD, puszek po farbach, lakierach i innych środkach chemicznych oraz dezodorantach. Odpady do selektywnej zbiórki należy opróżnić z resztek (nie trzeba myć)
1 x w tygodniu
3. Zielony Szkło Butelki po napojach, słoiki po marynatach, dżemach - mogą być całe lub potłuczone
Zużytych żarówek, świetlówek, szkła okiennego, szkła zbrojonech, luster, szkła stołowego, żaroodpornego, porcelany, ceramiki, szkła okularowego.
Odpady do selektywnej zbiórki należy opróżnić, oczyścić, osuszyć. 2 x w miesiącu

 

 

§ 11

 

1. Dysponenci lokali nie mają obowiązku wypełniania indywidualnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje o wysokości opłaty  składa za nich Spółdzielnia na podstawie prowadzonej na bieżąco ewidencji osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych i składanych przez dysponentów lokali oświadczeń o ilości osób zamieszkałych w ich mieszkaniach.

2. W sytuacji, gdy w lokalu mieszkalnym nikt nie zamieszkuje – w lokalu tym występuje stan zerowy. W tym przypadku dysponent lokalu nie jest obciążany opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres przez niego wskazany − jednak tylko wtedy, gdy nieobecność w lokalu mieszkalnym  przekracza  3 miesiące.

Na tę okoliczność dysponent lokalu składa stosowne oświadczeniei przedkłada zaświadczenie z Urzędu Miasta, Gminy lub właściwego zarządcy, na terenie którego faktycznie zamieszkuje,  o ponoszonych tam opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zwolnienie z opłat dotyczy osób, które :

− przedłożą stosowne zaświadczenie, że ponoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innym miejscu pobytu,
– przebywają w internacie, akademiku, na stancji, seminarium, szpitalu, zakładzie karnym lub innym miejscu odosobnienia przez okres ponad 3 miesiące,
− są zameldowane w innym miejscu na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,
− przebywają poza granicami kraju przez okres ponad 3 miesiące.

4. W Spółdzielni, na dzień wejścia w życie niniejszego regulaminu przyjęto metodę  naliczania wysokości opłat „pojemnikową”, zależną od liczby i kubatury zadeklarowanych pojemników na danej nieruchomości – zgodną z Uchwałą Nr LXIX/996/13 Rady Miasta Krakowa.

Zarząd Spółdzielni na bieżąco będzie monitorował uchwalone przez Radę Miasta Krakowa opłaty i przyjmował do naliczeń korzystniejszy dla mieszkańców Spółdzielni sposób ich naliczania.

5.  Poza opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miasta Krakowa ustaliła dodatkowe opłaty za usługi, tj. :

– usługa najmu pojemników,
– usługa transportowa,
– usługa mycia i dezynfekcji pojemników.

6.  Koszty usług, o których jest mowa w ust.5 regulowane będą na podstawie faktur wystawionych przez firmę świadczącą usługi dodatkowe. Koszty te obciążać będą koszty gospodarowania odpadami w każdej nieruchomości.

7.  Ustalone zaliczkowo metodą  „pojemnikową” opłaty na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami w poszczególnych nieruchomościach, zostaną porównane po zakończeniu roku obrachunkowego, z poniesionymi kosztami, określonymi w ust. 4 i 5 i w przypadku powstania różnicy – dysponenci lokali zostaną uznani lub dociążeni powstałą różnicą w terminie do 31 marca roku  następnego.

8. W przypadku zgłoszenia zmiany ilości osób do 14-dnia danego miesiąca obciążenie zaliczkową opłatą za gospodarowanie odpadami nastąpi od pierwszego  dnia danego miesiąca.

W przypadku zgłoszenia zmiany po 14 dniu danego miesiąca zmiana ilości osób i obciążenie opłatą za gospodarowanie odpadami nastąpi od pierwszego dnia następnego miesiąca z dociążeniem za pół miesiąca poprzedniego.

§ 12

 

„Regulamin szczegółowych zasad odbierania odpadów komunalnych od Dysponentów lokali w zasobach
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” oraz rozliczania kosztów z tym związanych” został uchwalony
w dniu 02.07.2013 r. Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Jutrzenka” Nr 120/VII/2013.

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 02 lipca 2013 r.