Regulamin doręczania korespondencji

REGULAMIN

doręczania korespondencji do Dysponentów lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka”


§ 1

Regulamin określa zasady dostarczania korespondencji oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

Spółdzielni – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka” z siedzibą 31-834 Kraków os. Jagiellońskie 19;

Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”

Dysponencie lokalu – należy przez to rozumieć:

- posiadacza prawa odrębnej własności z członkostwem i bez członkostwa w Spółdzielni,
- posiadacza własnościowego prawa do lokalu z członkostwem i bez członkostwa w  Spółdzielni,
- posiadacza lokatorskiego prawa do lokalu,
- mieszkańca zajmującego lokal bez tytułu prawnego,
- najemcę.

Pracowniku – należy przez to rozumieć jako upoważnionego przez Zarząd pracownika etatowego Spółdzielni

Gospodarza budynku – należy przez to rozumieć osobę wykonującą usługi utrzymania czystości na nieruchomości lub upoważnionego pracownika firmy sprzątającej, z którą Spółdzielnia zawarła umowę

§ 3

Korespondencja bieżąca (pisma) dotyczące:

- bieżących spraw technicznych i administracyjnych;

- bieżących spraw porządkowych;

- informacji i komunikaty;

- spraw członkowskich;

- faktury

umieszczana będzie przez Gospodarza budynku w odbiorczej skrzynce pocztowej, a fakt ten potwierdzony będzie przez Niego własnoręcznym czytelnym podpisem na imiennej liście.

§ 4

Korespondencja dotycząca:

- zmian wysokości zaliczek i opłat;
- rozliczenia zaliczek i opłat;

umieszczana będzie komisyjnie przez Gospodarza budynku w obecności pracownika do odbiorczej skrzynki pocztowej, a fakt ten potwierdzony będzie przez Nich własnoręcznymi czytelnymi podpisami na imiennej liście.

O fakcie umieszczenia powyższej korespondencji w skrzynkach pocztowych, zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń lub bramach wejściowych pisemne informacje.

§ 5

Korespondencja dotycząca:

- zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu

umieszczana będzie komisyjnie przez Gospodarza budynku w obecności dwóch pracowników do odbiorczej skrzynki pocztowej, a fakt ten potwierdzony będzie przez Nich własnoręcznymi czytelnymi podpisami na imiennej liście.

O fakcie umieszczenia powyższej korespondencji w skrzynkach pocztowych, zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń lub bramach wejściowych pisemne informacje.

§ 6

Pozostała korespondencja dostarczana będzie za pośrednictwem koncesjonowanej firmy zajmującej się usługami pocztowymi.

§ 7

Dysponenci lokali, którzy wyrazili bądź wyrażą wolę dostarczania korespondencji na adres poza zasobami Spółdzielni ponoszą koszty jej dostarczenia w wysokości 6,oo PLN (słownie: sześć złotych 00/100) naliczane w formie miesięcznej opłaty ryczałtowej płatnej wraz z opłatami za lokal.

§ 8

Koszty zawarte w § 7 będą waloryzowane corocznie procentowo o wskaźnik wzrostu kosztów usług pocztowych.

§ 9

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 19.03.2013 r. Uchwałą nr 105/III/2013.

2. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.04.2013 r.
§ 7 i 8 Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 r.