Regulamin

 

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT Z TYTUŁU DOSTAWY WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA”

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:


Spółdzielni
– należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka” z siedzibą
31-834 Kraków os. Jagiellońskie 19;

Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”

Dysponencie lokalu – należy przez to rozumieć:

- posiadacza prawa odrębnej własności z członkostwem i bez członkostwa w Spółdzielni,

- posiadacza własnościowego prawa do lokalu z członkostwem i bez członkostwa w  Spółdzielni,

- posiadacza lokatorskiego prawa do lokalu,

-  mieszkańca zajmującego lokal bez tytułu prawnego,

-  najemcę.

Pracowniku – należy przez to rozumieć upoważnionego przez Zarząd pracownika etatowego Spółdzielni lub osobę, której spółdzielnia zleciła wykonanie usługi

Wodomierzu głównym – należy przez to rozumieć wodomierz zainstalowany na przyłączu wody do budynku, stanowiący własność MPWiK

Wodomierzu indywidualnym – należy przez to rozumieć wodomierz z modułem do odczytu radiowego oraz wodomierz nieposiadający modułu do odczytu radiowego zainstalowany w lokalu mieszkalnym, użytkowym, garażu zarządzanym przez Spółdzielnię

Wodę gospodarczą – należy przez to rozumieć wodę zużytą do utrzymania części wspólnych nieruchomości

Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie przeznaczone dla gospodarza budynku lub inne służące do obsługi nieruchomości wspólnych

Legalizacja – wykonanie legalizacji lub wymiany wodomierza na nowy posiadający ważną cechę legalizacji zgodnie z Prawem o miarach

§ 2

1. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za dostawę wody i odprowadzenie ścieków uiszczanymi na rzecz usługodawców zewnętrznych.

2. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków są ewidencjonowane odrębnie dla każdej nieruchomości wg wskazań wodomierzy głównych zgodnie z otrzymanymi przez Spółdzielnię fakturami.

3. W przypadku, gdy w danej nieruchomości występują zarówno lokale mieszkalne jak i lokale użytkowe, w tym garaże –  koszty zużycia wody przypadające na lokale mieszkalne pomniejsza się o koszty zużycia wody przypadające na lokale użytkowe.

4. Koszty zużycia wody przypadające na lokale mieszkalne i lokale użytkowe pomniejsza się o koszty zużycia wody gospodarczej, zgodnie ze wskazaniami wodomierza zainstalowanego w pomieszczeniu gospodarczym.

5. Przyjmuje się, że ilość zużytej wody w m³ jest zawsze równa ilości odprowadzonych ścieków.

6. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków nie uwzględniają kosztów opłaty abonamentowej za wodomierze główne, które są odnoszone w koszty eksploatacji każdej nieruchomości.

7. Koszty rozliczania wody i koszty odczytów wodomierzy indywidualnych ustalane są, jako cena ryczałtowa za jeden wodomierz, wyliczana na podstawie rzeczywistych ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów.

 

§ 3

1. Przy rozliczaniu kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków na poszczególne lokale mieszkalne niewyposażone w wodomierze indywidualne, uwzględnia się następujące elementy:

- średnią miesięczną ilość zużycia wody i odprowadzania ścieków w poszczególnych budynkach,

- ilość osób zamieszkałych w poszczególnych budynkach, w lokalach niewyposażonych w indywidualne wodomierze,

- cenę 1 m3 wody i odprowadzania ścieków.

2. Średnią miesięczną ilość zużycia wody i odprowadzania ścieków na 1 osobę zamieszkałą w lokalu niewyposażonym w indywidualne wodomierze w budynku stanowi faktyczne jej zużycie w okresie rozliczeniowym, wyrażone w m3, obliczane  wg wzoru:

Vśr = {V – [Vi + Vgs ]} : O

gdzie:

Vśr — średnie zużycie wody na 1 osobę zamieszkałą w budynku, w lokalu niewyposażonym w indywidualne wodomierze, w okresie rozliczeniowym

V — zużycie wody wskazane przez wodomierz główny

Vi — zużycie wody wynikające z odczytów wodomierzy indywidualnych

Vgs — zużycie wody gospodarczej

O — ilość osób zamieszkałych w lokalach niewyposażonych w indywidualne wodomierze, w budynku w okresie rozliczeniowym

3. Ilość osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym ustala się w oparciu o unormowania określone w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w § 18 ust 7.

4. Dla potrzeb ustalenia średniej ilości zużycia wody i odprowadzania ścieków dla lokali nieopomiarowanych przyjmuje się okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Ponownego ustalenia miesięcznej normy zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonuje się po upływie tego okresu na podstawie zużycia za okres miniony.

5. Zmiany cen dostawy wody i odprowadzania ścieków w ciągu okresu rozliczeniowego powodują zmiany obciążeń poszczególnych lokali mieszkalnych.

 

§ 4

1. Przy rozliczaniu kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych, w których zainstalowano wodomierze indywidualne zgodnie z unormowaniami obowiązującymi w tym zakresie w Spółdzielni,  przyjmuje się następujące zasady:

a) podstawę naliczania opłat stanowi wskazanie zarejestrowanego w Spółdzielni wodomierza pod warunkami, że jest on zaplombowany, sprawny technicznie i posiada ważną legalizację,

b) odczytu wodomierza nie wyposażonego w moduł do odczytu radiowego dokonuje przedstawiciel Spółdzielni w obecności Dysponenta lokalu lub innej pełnoletniej osoby obecnej w lokalu w czasie odczytu. W przypadku, gdy odczyt nie zostanie dokonany, Dysponent lokalu zobowiązany jest podać stan wodomierza osobiście lub telefonicznie w terminie 5 dni od daty dokonywania odczytów. Samodzielny odczyt przez użytkownika lokalu wskazań wodomierzy nie może dotyczyć dwóch następujących po sobie okresów rozliczeniowych.

c) W trakcie okresu rozliczeniowego Spółdzielnia uprawniona jest do dokonywania odczytów kontrolnych wodomierzy w lokalach, w których odczyt stanu wodomierzy został dokonany samodzielnie przez użytkownika lokalu lub odbiega znacząco od odczytów podanych
w poprzednich okresach rozliczeniowych.

d) Odczytu wodomierzy wyposażonych w nakładki do zdalnego odczytu licznika dokonują:

1) Spółdzielnia — w budynkach wyposażonych w jednostki centralne (urządzenia elektroniczne) do odczytywania droga radiowa wskazań wodomierzy,

2) firma zewnętrzna świadcząca usługi na rzecz Spółdzielni – w budynkach nieposiadających zainstalowanej jednostki centralnej do odczytu wodomierzy.

Odczytu wszystkich wodomierzy wyposażonych w nakładki do zdalnego odczytu dokonuje się jednocześnie w tym samym dniu.

e) Dysponenci lokali mieszkalnych posiadający indywidualne wodomierze uiszczają opłatę  za wodę i odprowadzanie ścieków zaliczkowo wg normy wynikającej z rozliczenia zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym. Po dokonaniu kolejnego odczytu różnica pomiędzy zużyciem faktycznym, a określonym zaliczkowo jest rozliczana indywidualnie
z Dysponentami tych lokali;

f) w przypadku zamontowania wodomierza indywidualnego w trakcie trwania okresu rozliczeniowego - do czasu pierwszego odczytu — Dysponenci lokali mieszkalnych wnoszą zaliczkową opłatę wg zasad określonych w § 3 niniejszego regulaminu. Po dokonaniu pierwszego odczytu różnica pomiędzy zużyciem faktycznym tj. od momentu zainstalowania wodomierza, a zużyciem określonym zaliczkowo, jest rozliczana indywidualnie z Dysponentami tych lokali;

g) rozliczenia kosztów zużycia wody i kanalizacji wg rzeczywistego zużycia w lokalach opomiarowanych dokonuje się w okresach nie dłuższych jak półrocznych oraz w przypadku zmiany ceny za 1 m3 zużycia wody i odprowadzania ścieków. Ostatecznym okresem rozliczeniowym jest stan zużycia wody na dzień 31 grudnia danego roku.

2. Dysponenci lokali mieszkalnych posiadający zainstalowane wodomierze niewyposażone
w moduł do odczytu radiowego zobowiązani są do udostępnienia mieszkań w celu dokonywania okresowych odczytów  wodomierzy jak również mają obowiązek zgłaszać niezwłocznie do działu eksploatacji Spółdzielni wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierzy,

3. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika lokalu mieszkalnego nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierzy Spółdzielnia będzie obciążać Dysponenta lokalu wg. zaliczkowych norm zużycia wody ustalonych dla danego lokalu mieszkalnego w poprzednim okresie rozliczeniowym.

4. W przypadku nie udostępnienia mieszkania w celu dokonania odczytu wodomierza i nie podania jego stanu po raz pierwszy, spółdzielnia będzie obciążać Dysponenta lokalu wg zaliczkowych norm zużycia wody ustalonych dla danego lokalu mieszkalnego w poprzednim okresie rozliczeniowym. Dodatkowo Dysponent lokalu będzie obciążony jednorazową opłatą obliczoną w następujący sposób:

Vśr * Cw

 

Vśr - Średni ryczałt zużycia wody w całych zasobach wyliczony na podstawie § 3 za rok poprzedni

Cw – obowiązująca cena za 1m3 wody wg taryfy MPWiK

5. W przypadku jednak, gdy Dysponent po raz drugi z rzędu nie udostępni mieszkania w celu dokonania odczytów wodomierzy, wówczas spółdzielnia, jako faktyczne zużycie za poprzednie dwa okresy rozliczeniowe (tj. od momentu ostatniego odczytu wodomierzy przez pracownika spółdzielni) oraz jako zaliczkowe zużycie na następny okres rozliczeniowy przyjmie normę jak dla lokali mieszkalnych nieposiadających wodomierzy indywidualnych. W przypadku, gdy wszystkie lokale w danej nieruchomości są opomiarowane, a Dysponent po raz drugi z rzędu nie udostępni mieszkania w celu odczytania stanu wodomierzy, za normę zużycia wody przyjmuje się średnią zużycia wody z lokali nieopomiarowanych z całych zasobów za poprzedni okres rozliczeniowy pomnożoną o ilość osób zamieszkałych w lokalu. Ponowne rozliczanie zużycia wody wg wskazań wodomierzy będzie możliwe po zamontowaniu nowego wodomierza z modułem do odczytu radiowego. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego i dokonaniu odczytu, różnica między zużyciem faktycznym za okres od ostatniego odczytu, a zużyciem wyliczonym zaliczkowo nie podlega rozliczeniu indywidualnemu z Dysponentem lokalu.

6. W przypadku samowolnego zdemontowania wodomierzy indywidualnych, w przypadku niedokonania legalizacji oraz w przypadku posiadania niesprawnego technicznie wodomierza z winy Dysponenta lokalu, Spółdzielnia do czasu jego ponownego zamontowania i zaplombowania nalicza opłaty za ten okres jak dla osób nieposiadających wodomierzy indywidualnych powiększone o 50%. Dopłata 50-cio % do ryczałtu nie podlega indywidualnemu rozliczeniu z Dysponentem lokalu.

a) W przypadku, gdy wszystkie lokale w danej nieruchomości są opomiarowane a wystąpią sytuacje opisane w pkt. 6, Spółdzielnia nalicza opłaty, jako średni ryczałt zużycia wody w całych zasobach wyliczony na podstawie § 3 za rok poprzedni powiększony o 50%.

7. W przypadku zgłoszenia przez Dysponenta reklamacji wskazań wodomierza, który nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia ani nie uległ zablokowaniu, podlega wstępnej weryfikacji przez służby zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Spółdzielni.

a) Użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy wskazań wodomierza w celu stwierdzenia prawidłowości jego działania.

b) Na okres sprawdzania wodomierza montowany jest nowy wodomierz. Zdemontowany wodomierz poddany zostanie ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar.

c) Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użytkownika z opłaty za usługę sprawdzenia wodomierza.

d) W przypadku, gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i wodomierz zostanie uznany za prawidłowo działający, Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami poniesionymi w związku z badaniem przyrządu, a w szczególności wymianą wodomierza, kosztami ekspertyzy i ponowną wymianą wodomierza.

8. W przypadku zmiany Dysponenta na skutek zbycia, zamiany mieszkania itp. Dysponent obejmujący lokal przejmuje wszelkie zobowiązania i uprawnienia z tytułu rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz innych kosztów takich jak wymiana wodomierzy.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia wody i podanych stanów wodomierzy, można składać w nieprzekraczalnym terminie do końca miesiąca następującego po odczytach, czyli do 31 stycznia lub do 31 lipca.

 

§ 5

1. W lokalach użytkowych, gdzie rozliczanie zużycia wody następuje z użytkownikami tych lokali za pośrednictwem Spółdzielni – rozliczanie to następuje w okresach miesięcznych na podstawie rzeczywistego zużycia wody stwierdzonego odczytem wodomierza zainstalowanego w lokalu oraz na podstawie wystawionych przez usługodawcę zewnętrznego faktur (refakturowanie usług).

2. W przypadku braku wodomierza indywidualnego w lokalu użytkowym Zarząd ustala odpłatność za zużycie wody biorąc pod uwagę charakter prowadzonej w lokalu działalności.

3. W przypadku garaży obciążenie kosztami zużycia wody i odprowadzenia ścieków następuje wg wskazań liczników zainstalowanych w tych garażach lub wg ryczałtu 0,6 m³ na 1 garaż miesięcznie z przeliczeniem na powierzchnię użytkową garaży.

4. W przypadku wskazania przez wodomierz główny zainstalowany w garażach zużycia przekraczającego ryczałtowe zużycie przyjęte w ust. 3, rozliczenia dokonuje się wg. rzeczywistego zużycia podzielonego na m2 ich powierzchni użytkowej.

5. Jeśli w nieruchomości wszystkie lokale użytkowe posiadają zainstalowane wodomierze indywidualne, to różnica między wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych, rozliczana jest na wszystkie lokale użytkowe proporcjonalnie do zużycia wody w poszczególnych lokalach użytkowych.

6. Rozliczenie o którym mowa w ust. 5 dokonuje się w okresach miesięcznych.

 

 

Przepisy wprowadzające, przejściowe i końcowe

§ 6

1. Obowiązek montażu wodomierzy na wszystkich punktach poboru wody w budynkach pozostających w jej zarządzie, Spółdzielnia realizuje uruchamiając na sfinansowanie zakupów i usług środki finansowe, których rozliczenie z użytkownikami lokali następować będzie na zasadach określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Po zainstalowaniu wodomierzy wraz z modułem do odczytu radiowego, Spółdzielnia dokona indywidualnego rozliczenia wydatków poniesionych na ten cel z Dysponentem lokalu, uwzględniając zróżnicowane (z uwagi na warunki techniczne lokalu) koszty montażu zestawu wodomierzowego i wodomierza.

Łączny koszt zakupu i montażu wodomierzy w lokalu nie będzie obejmował kosztu modułów do odczytu radiowego, urządzeń do transmisji danych i innych urządzeń potrzebnych do przetwarzania danych, które to koszty będą pokryte z funduszu remontowego danej nieruchomości.

3. Spłata łącznego kosztu zakupu i montażu wodomierzy, o którym mowa w ust. 2, może być dokonana jednorazowo lub zostanie rozłożona na okres 10-ciu lat. W przypadku rozłożonej spłaty Dysponent lokalu będzie obciążony miesięcznymi ratami, wykazywanymi w aneksie czynszowym za lokal, jako „opłata wodomierzowa”.

a) W przypadku jednorazowej wpłaty za montaż wodomierzy z modułem do odczytu radiowego, koszt kolejnej 5-cio letniej legalizacji, którą wykona Spółdzielnia, będzie pokrywał Dysponent lokalu.

b) W przypadku rozłożenia na raty wpłaty za montaż wodomierzy z modułem do odczytu radiowego, opłata miesięczna będzie powiększona o przewidywany koszt kolejnej 5-cio letniej legalizacji.

 

§ 7

1. Spółdzielnia, z dniem 01.07.2013 r. przejmuje obowiązki montażu, legalizacji i napraw wodomierzy, jako zadanie własne, których koszt obciąża dysponentów lokali w wymiarze określonym w § 6.

2. Od określonego w ust. 1 momentu przejęcia przez Spółdzielnie obowiązku dokonywania okresowej wymiany legalizacyjnej wodomierzy z modułem do odczytu radiowego użytkownicy lokali, w których wodomierze te zostały zainstalowane obowiązani są uiszczać na rzecz Spółdzielni opłatę, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt b niniejszego Regulaminu.

3. Opłaty za kolejne legalizacje wodomierzy – niewymienione w § 6 ust. 3 pkt b niniejszego Regulaminu, będzie ponosił Dysponent lokalu jednorazowo lub w dogodnych ratach ustalonych przez Zarząd Spółdzielni.

4. Koszty odczytu wodomierzy będą zaliczane w ciężar eksploatacji podstawowej danej nieruchomości.

5. Dysponenci lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze lub wyposażonych w wodomierze nieposiadające modułu do odczytu radiowego, mają obowiązek udostępnienia lokalu w celu montażu wodomierzy z modułem do odczytu radiowego, na pisemne wezwanie Spółdzielni lub firmy zewnętrznej świadczącej usługi na rzecz Spółdzielni, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, który nie może być krótszy niż 14 dni.

6. W przypadku odmowy przez Dysponenta udostępnienia lokalu w celu zamontowania wodomierzy z modułem do odczytu radiowego, Spółdzielnia od kolejnego okresu rozliczeniowego może naliczać:

a) W przypadku lokali nieopomiarowanych - opłatę wyliczoną zgodnie z § 3 powiększoną o 50 %, która to dopłata nie będzie podlegać indywidualnemu rozliczeniu z Dysponentem lokalu.

b) W przypadku lokali z zamontowanym wodomierzem bez modułu do odczytu radiowego – średnią opłatę z poprzedniego okresu rozliczeniowego powiększoną o 50 %, która to dopłata nie będzie podlegać indywidualnemu rozliczeniu z Dysponentem lokalu.

7. W przypadku, gdy w wodomierze z modułem do odczytu radiowego zostanie wyposażone co najmniej 90% lokali znajdujących się w nieruchomości, Spółdzielnia, w przypadku dalszej odmowy na zainstalowanie wodomierzy w lokalu może naliczać:

a) W przypadku lokali nieopomiarowanych - opłatę wyliczoną zgodnie z § 3 powiększoną o 100 %, która to dopłata nie będzie podlegać indywidualnemu rozliczeniu z Dysponentem lokalu.

b) W przypadku lokali z zamontowanym wodomierzem bez modułu do odczytu radiowego – średnią opłatę z poprzedniego okresu rozliczeniowego powiększoną o 100 %, która to dopłata nie będzie podlegać indywidualnemu rozliczeniu z Dysponentem lokalu.

8. Jeśli w budynku wszystkie mieszkania posiadają zainstalowane wodomierze indywidualne, a wystąpi różnica między wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych – to różnica ta jest rozliczana na wszystkie lokale proporcjonalnie do  zużycia wody w poszczególnych lokalach, jako odrębna pozycja rozliczeniowa tj. niedobór lub nadwyżka na wodzie za poprzedni okres rozliczeniowy.

9. Pierwszym okresem rozliczeniowym, za który będzie naliczana dodatkowa opłata, o której mowa w § 4 pkt 4 będzie I półrocze 2015 r.

 

§ 8

 


Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej S.M. ”Jutrzenka”
w dniu 24.03.2015 r. Uchwałą nr 9.

Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia, z mocą obowiązującą od dnia  01.04.2015 r.

Traci moc „Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 114/5/2013 z dnia 21.05.2013 r.

 

Tekst jednolity z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi:

Uchwałą nr 30/2015 Rady Nadzorczej S.M. "Jutrzenka" w Krakowie z dnia 24.11.2015 r., zatwierdzającą Aneks nr 1/2015 do Regulaminu Rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka w Krakowie